Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.51.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.09.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ocen stanu technicznego dla obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Poznaniu.
  2. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  3. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają: opisy przedmiotu zamówienia, formularze cenowe, wzór umowy.
 1. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  1. Zamówienie składa się z następujących części:

część 1 – NW Śrem

 część 2 – NW Gniezno

 część 3 – NW Gostyń

 część 4 – NW Oborniki, NW Poznań

 część 5 -  NW Szamotuły

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 3 usług – ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z kontrolami okresowymi.

2.  Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, uprawnienia projektowe lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych, (lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 173 934,00 zł brutto, w tym:

   Część 1 -  31 034,00 zł

   Część 2 – 22 000,00 zł

   Część 3 – 64 100,00 zł

   Część 4 – 39 200,00 zł

               Część 5 - 17 600,00 zł

Powiązane postępowania

 • Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Poznaniu - część 1
  PO.ROZ.2710.51.2023

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry