Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie przeglądu części podwodnej obiektu usytuowanego w km 28+154 rzeki Nurzec, skontrolowanie stanowiska górnego budowli w zakresie stanu technicznego ścianki przeciw filtracyjnej i stanu płyty ponuru

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2711.14.2023.DS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.08.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  14.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Wykonanie przeglądu części podwodnej obiektu usytuowanego w km 28+154 rzeki Nurzec, skontrolowanie stanowiska górnego budowli w zakresie stanu technicznego ścianki przeciw filtracyjnej i stanu płyty ponuru”. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Spełnienie powyższego warunku zostanie uznane na podstawie złożonego zał. Nr 5 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.08.2023 15:57:25
 • Andrzej Kryński

 • Jaka jest przeciętna głębokość wody przed budowlą? Czy wymagane są zdjęcia części podwodnej?
  Pozdrawiam
  Dzień dobry.
  Głębokość od strony WG wynosi około 1,8m, od strony WD około 1,2m.
  Zgodnie z OPZ w punkcie 3. podpunkt h) wymagane są zdjęcia ewentualnych uszkodzeń w części podwodnej obiektu z opisem jakiego elementu uszkodzenie dotyczy.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś

Litewska 10 /71
51-354 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry