Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Bieżącą obsługę prawna w roku 2024 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.20.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.08.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  13.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.09.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2024.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2 SWZ

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostałopisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeńiotrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 79100000-5 - Usługi prawnicze
 • 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry