Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa sprzętu utrzymaniowego na potrzeby RZGW Lublin w podziale na części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.72.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.08.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  05.10.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.10.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu utrzymaniowego na potrzeby RZGW Lublin . Zamówienie podzielono na 2 części. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Miejsce dostawy kosiarek i agregatu prądotwórczego zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia, warunki  realizacji dostawy oraz obowiązki Wykonawcy przedstawione został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ  oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 16310000-1 - Kosiarki
 • 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry