Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjna zabudowa zapadlisk w lewym wale rz. Wisły w m. Sandomierz

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.15 833 40 42
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.422.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.08.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  11.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na długości 100 m;
 • wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi – rozkopanie powstałych nor i zapadlisk;
 • zakup i dostawę gruntu niezbędnego do uzupełnienia zasypania zapadlisk;
 • zasypanie wcześniej rozkopanych zapadlisk – wraz z odpowiednim ich zagęszczeniem;
 • wykopy jamiste wykonane koparkami podsiębiernymi – wykonanie wykopu / rowka pod wykonanie pionowego zabezpieczenia  przeciwko zwierzętom ryjącym (zabezpieczenie z paneli ogrodzeniowych);
 • wykonanie pionowego zabezpieczenie z paneli ogrodzeniowych na długości 100 m - wysokość   zabezpieczenia 1,5 m;
 • położenie siatki zabezpieczającej (przeciwko zwierzętom ryjącym) na skarpach i stopie wału;
 • zasypanie i dogęszczenie ułożonych paneli zabezpieczających;
 • plantowanie skarp warz z ich obsiewem.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, która skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będzie posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do jego wykonania, która posiada przez okres już co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz osób zgodny załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektów hydrotechnicznych, tj. wałów przeciwpowodziowych co najmniej II klasy ważności (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana  i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz robót zgodny załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.

"Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w okresie ostatnich 36 miesięcy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, kar umownych, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady".

Warunki realizacji umowy

Określa zał. nr. 4 - wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz

Portowa 14
27-600 Sandomierz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry