Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie remontu układu sterowania na przepompowni Grabina

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.15 833 40 42
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.421.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.08.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  15.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis zadania:

1. Inwentaryzacja obiektu. Odtworzenie aktualnych układów zasilania i sterowania

2. Wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, w zakresie wymiany

    sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI.

3. Demontaż istniejącego sterownika PLC z serii S7-200 firmy SIEMENS i montaż nowego

     sterownika PLC z serii S7-1200 firmy SIEMENS. (zakup sterownika wliczony w ofertę).

4. Demontaż istniejącego panelu HMI z serii TD400C firmy SIEMENS i montaż nowego

    panelu HMI firmy WEINTEK.

5. Wykonanie oprogramowania dla nowego sterownika PLC. Wykonanie wizualizacji dla

     nowego panelu HMI.

6. Uruchomienie instalacji po modernizacji.

7. Wykonanie instrukcji obsługi do panelu HMI. Przeszkolenie personelu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował:

 1. osobą, która skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będzie posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do jego wykonania, która posiada przez okres już co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania  i wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. osobę zatrudnioną na stanowisku automatyka, który która posiada przez okres już co najmniej 5 lat doświadczenie zawodowe nabyte w toku pełnienia funkcji automatyka robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki przy budowie lub przebudowie albo remoncie w ramach realizacji zadań związanych z wdrażaniem systemu AKPIA na pompowniach przeciwpowodziowych, zbiornikach wodnych i bramach przeciwpowodziowych. Funkcję automatyka po spełnieniu wymienionych powyżej wymagań może również pełnić osoba skierowana przez wykonawcę zamawiania do pełnienia funkcji projektanta i kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz osób zgodny załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentacje projektową na kwotę nie niższą niż 5 000,00 zł brutto i robotę budowlaną na kwotę nie niższą niż 20 000,00 zł brutto w zakresie projektowania, montażu i uruchomienia Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki przy budowie lub przebudowie albo remoncie pompowni przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych oraz bram przeciwpowodziowych (potwierdzoną dowodami określającymi, czy projekt i robota zostały wykonane i ukończona w sposób należyty).

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz usług i robót zgodny załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.

"Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w okresie ostatnich 36 miesięcy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, kar umownych, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady".

Warunki realizacji umowy

Określa zał. nr. 4 - wzór umowy.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.09.2023 07:45:34
 • Marcin Pęksa

 • Dzień dobry,

  zwracam się z pytaniem, czy zamawiający dopuszcza oferty z zamiennikami?
  Dzień dobry,

  Zamawiający nie dopuszcza oferty z zamiennikami montowanych urządzeń.

  Z poważaniem,

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ELPIKO Sp. z o.o.

Jadachy 294
39-442 Jadachy

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry