Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie lewego brzegu zbiornika wodnego "Nielisz" przed abrazją - Sekcja 10L m. Nawóz, gm. Nielisz, pow. zamojski

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.73.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  15.09.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.09.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

W wyniku destrukcyjnego działania intensywnego procesu abrazyjnego powstało na długości 30,00 m podmycie skarpy zagrażające jej stateczności.  Na sekcji 10L (lewy brzeg zbiornika wodnego) projektuje się wykonanie zabezpieczenia na długości 30,00 mb konstrukcją siatkowo-kamienną oraz uzupełnienie o jeden rząd gabionów o wymiarach 2,00 x 1,00 x 0,50 m umocnienia siatkowo-kamiennego wykonanego w roku 2012 na długości 30,00 m (sekcja 9L).  

Wykonanie zabezpieczenia przedmiotowego odcinka lewego brzegu zbiornika sekcja 10L obejmuje:

 • roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu powierzchniowych pomiarów  robót ziemnych pod koryto drogi technologicznej oraz placu wyładunkowego, ukształtowania istniejącego wyerodowanego zbocza w rejonie wykonywania robót zabezpieczających,
 • wykonanie drogi technologicznej w układzie pasowym o dł. 225 mb z płyt żelbetowych drogowych pełnych ułożonych na podsypce piaskowej zapewniającą transport materiałów i sprzętu do rejonu robót od drogi powiatowej Nielisz-Deszkowice przez drogę gminną i działkę prywatną nr 660/4, przez którą przejazd należy wydzierżawić od właścicieli działki. Po zakończeniu robót drogę należy rozebrać, materiał usunąć z terenu działki, teren działki uporządkować i przekazać właścicielowi,
 • plac wyładunkowy o wymiarach 10,00 x 12,00 m przy drodze technologicznej. Plac wyładunkowy wykonać należy z płyt drogowych żelbetowych na podsypce piaskowej, który wykorzystywany będzie do składowania materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót umocnieniowych (grodzice stalowe, kamień hydrotechniczny, kosze siatkowe). Po zakończeniu robót plac zostanie rozebrany, materiały wywieziony poza obręb robót a teren po wykonaniu rozbiórki uporządkowany.

Roboty umocnieniowe realizowane z poziomu wykonanej uprzednio drogi technologicznej

W pierwszej kolejności należy wykonać wgłębienie grodzic stalowych typu GU6N - podparcie umocnień siatkowo-kamiennych na dł. L=35,00 mb, H=2,50 m (30,00 m podparcie umocnień od strony wody oraz 5,00 m zamknięcie umocnień zabezpieczających strefę fundamentową ubezpieczeń siatkowo-kamiennych). W następnej kolejności należy przystąpić do realizacji robót umocnieniowych.

Uwaga:

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i zapoznał się z warunkami realizacji robót. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej, ponosi wszelkie ryzyko  związane z wykonaniem zamówienia.

Koszty związane z zajęciem na czas prowadzenia robót gruntów innych niż grunty Skarbu Państwa administrowane przez PGW Wody Polskie leżą po stronie Wykonawcy, wydatki z tym związane Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych brzegów zbiorników wodnych, rzek lub kanałów albo budowli hydrotechnicznych o wartości brutto min. 150 000 zł.

Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalności śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym,  wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 531 03 18

przedmiotu zamówienia są:

Andrzej Koziej   –   Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego ,,Nielisz”, tel. 532 032 243,

Wiesław Steć     –   Zarząd Zlewni w Zamościu,  tel. 532 032 338.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry