Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17567,Roboty-utrzymaniowe-koryta-rzeki-Czerwonka-II-w-km-0000-7700.html
13.07.2024, 18:46

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czerwonka II w km 0+000-7+700

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Negocjacje
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.64.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.09.2023 11:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  05.09.2023 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  05.09.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje głównie:

 • wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki,
 • wygrabienie wykoszonych porostów,
 • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku z zastosowaniem koparki  z osprzętem do mechanicznego hakowania,
 • wycinką krzaków wraz z rozdrobnieniem materiału pochodzącego w wycinki poprzez zrąbkowanie  z zastosowaniem rębaka, złożenie pozyskanego materiału w miejscu jego pozyskania z uformowaniem w pryzmy.
 •  
 • Przedmiot zamówienia szczegółowo przedstawiono w Przedmiarze Robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do niniejszego Zaproszenia.

 

Teren po zakończeniu robót winien zostać uprzątnięty, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po robotach konserwacyjnych, natomiast wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek, ławkach, koronie czy skarpach grobli kanału powstałe w wyniku użycia przez Wykonawcę sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum 20 000 PLN.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.