Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17586,Remont-jazu-Boleslawiec-ZZ-Kalisz-NW-Kepno.html
27.02.2024, 20:58

Remont jazu Bolesławiec – ZZ Kalisz, NW Kępno

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.52.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.09.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  20.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Jazu Bolesławiec zlokalizowanego w km 157+150 rzeki Prosny (km 168+800 wg ISOK) – NW Kępno. Jaz zlokalizowany jest na Prośnie w obrębie Podbolesławiec, gminie Bolesławiec, powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim na działkach o nr ewid.: 644/2, 647/5.

Prace do wykonania w ramach zamówienia:

 • wykoszenie skarp z roślinności w rejonie jazu,
 • oczyszczenie z mchów i porostów powierzchni betonowych jazu oraz dokonanie napraw tych powierzchni (likwidacja pęknięć, ubytków) chemii budowlanej w technologii PCC,
 • oczyszczenie wszystkich elementów stalowych jazu oraz zastosowanie zabezpieczenia

antykorozyjnego,

 • naprawa oraz konserwację ręcznych mechanizmów wyciągowych,
 • wymiana uszkodzonych zasuw stalowych,
 • wymiana istniejących balustrad stalowych,
 • remont oraz naprawa umocnień od górnej i dolnej wody,
 • uporządkowanie terenu w rejonie budowli,

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/ odbudowie/ rozbudowie/ przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,

w tym co najmniej jedną robotę na kwotę niemniejszą niż 900 000,00 zł brutto (dziewięćset tysięcy zł 00/100).

 1. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową
  i robotami w robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej
  nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.09.2023 11:57:26
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 12.09.2023 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SWZ.
 • 20.09.2023 12:30:04
 • Mariola Jeziorska

 • Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert
 • 30.01.2024 12:57:14
 • Mariola Jeziorska

 • Zakończenie postępowania na Platformie zakupowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ZAKŁAD BUDOWLANY "EKOBUDOWA"

Nowowiejskiego 7
98-200 Sieradz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.