Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na rurociągu zlokalizowanym na Rowie A- kompleksu Rowy Karolińskie w m. Rybaki gm. Słubice pow. płocki

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.54 230 20 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.309.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.09.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  13.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne związane z oczyszczeniem rurociągu obejmujące m.in. odkrycie rurociągu, odwodnienie wykopu wzdłuż odkopanego rurociągu,  wydobycie rur na powierzchnię, oczyszczenie z namułu i powtórne ułożenie, zasypanie uszczelnionego rurociągu. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Dokumentacja (Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, mapa poglądowa) stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami opisanymi  w Zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 5 - Wzór umowy. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.

Informacje dodatkowe

Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych (odręcznie) oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik  lub dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Miejsce składania ofert: złożenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe- opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Branże CPV

 • 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
 • 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
 • 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PEKUM

Szczecińska 39-41
75-122 Koszalin

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry