Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa przeglądu pomp oraz zasuw z ustaleniem przyczyn ewentualnych niesprawności wraz z późniejszym remontem – na przepompowniach Grabina, Kępa Chwałowska, Janiszów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.15 833 40 42
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.450.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  13.09.2023 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

Celem usługi jest wykonanie 3 oddzielnych przeglądów technicznych wraz z ekspertyzą agregatów pompowych dla 3 obiektów hydrotechnicznych tj. przepompowni przywałowych.  

Przepompownia Janiszów – obręb Janiszów, gm. Annopol, powiat Kraśnik. (3 zestawy pomp EMIT typ SBJV dm1010G silnik 100 KW 580 obr/min 1200 kg pompa z 1973r. typ 80P17 o wydajności 5000 m/h, wyprodukowana w Warszawskiej Fabryce Pomop)

Przepompownia Kępa Chwałowska – obręb Winiary, gm. Dwikozy, powiat Sandomierz. (2 zestawy pomp EMIT dm1010G silnik 110 KW 580 obr/min 1200 kg pompa z 1983r, wyprodukowana w Warszawskiej Fabryce Pomop)

Przepompownia Grabina – obręb Otoka Grabińska, gm. Łoniów, powiat Sandomierz. (2 zestawy pomp KSB typ AMACAN PA4 700–470/606 silnik 60 KW 580 obr/min 825 kg pompa z 2009r. typ R22 K06–60 o wydajności 933 l/s, 970 obr/min

 1. Zakres opracowania
 2. W skład zakresu opracowania dla każdego agregatu pompowego w powinny wchodzić co najmniej następujące elementy:
 3. Kontrolę zawiesi i przewodów oraz ich mocowania i prowadzenia
 4. Wymontowanie i wydobycie agregatów pompowych z szybów przy użyciu suwnic (jeśli zajdzie taka potrzeba zamawiający deklaruje po swojej stronie odcięcie dopływu wody oraz jej usunięcie – wypompowanie z komór i kanałów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oględzin stanu technicznego pomp oraz zasuw w przypadku niesprzyjających warunków hydrologicznych na obiekcie zastrzegamy 10 dniowy okres na przeprowadzenie przedmiotowych działań).
 5. Kontrolę wartości luzów w układach hydrauliki pomp
 6. Oględziny ogólne stanu technicznego zasuw zwrotnych
 7. Diagnoza ewentualnych usterek wraz z naprawą podstawową (wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz usunięcie drobnych uszkodzeń) oraz ewentualną wyceną szczegółową kosztów remontu (generalnego)
 8. Pomiary stanu izolacji oraz rezystancji uzwojeń silników
 9. Pomiary zabezpieczeń pomp w układach sterowania
 10. Montaż pomp w szybach przy użyciu suwnic
 11. Próby funkcjonalności i prawidłowości działania agregatów pompowych
 12. Kontrola parametrów pracy urządzeń.
 13. Sprawdzenie automatyki i połączeń elektrycznych.
 14. kontrola książki eksploatacji pompowni i dokonanie wpisów z wykonanych czynności w ramach obowiązkowego przeglądu. 
 15. Koszty dojazdu.
 16. Określenie minimalnego zapotrzebowania na moc zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu każdego z obiektów.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 usługę (z załączeniem dowodów, czy została wykonana w sposób należyty) w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub przeglądu pomp i zasuw na rurociągach tłocznych pompowni przeciwpowodziowych na kwotę nie niższą niż 15 000,00 zł. brutto. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz usług zgodny załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

"Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w okresie ostatnich 36 miesięcy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, kar umownych, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady".

Warunki realizacji umowy

Określa zał. nr. 4 - wzór umowy.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.

Grzybowska 88/82
00-844 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry