Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie konserwacji oraz przeglądów na Elektrowni Wodnej w Klimkówce”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+4813446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.66.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   jest   „Wykonanie   konserwacji  oraz  przeglądów  na Elektrowni Wodnej w Klimkówce” w podziale na 5 części:

Część 1: Pomiary zabezpieczeń bloku generator- transformator blokowy oraz pomiary urządzeń elektrycznych rozdzielni 15kV,

Część 2: Przegląd i czyszczenie kraty wlotowej rurociągu energetycznego,

Część 3: Pomiar drgań hydrozespołu,

Część 4: Przegląd serwisowy regulatora wzbudzenia,

Część 5: Przegląd serwisowy zespołu zabezpieczeń generatora ZAZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub  zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
1.    Przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na:

- dla cz. 1: przeglądzie lub pomiarach lub modernizacji lub remoncie rozdzielni lub transformatorów SN lub WN,

- dla cz. 2: wykonaniu robót podwodnych na obiektach hydrotechnicznych,

- dla cz. 3: pomiarze stanu dynamicznego hydrozespołów o mocy co najmniej 1 MW,

- dla cz. 4: serwisowaniu lub przeglądzie, lub remoncie, lub modernizacji układów sterowania i regulacji napięcia generatorów  o mocy co najmniej 1MW,

- dla cz. 5: na montażu lub uruchomieniu, lub przeglądzie, lub remoncie, lub modernizacji układów zabezpieczeń bloków energetycznych ZAZ.

2.    Iż  dysponuje  lub  przy  realizacji  zamówienia w części: 1 i 3- 5 będzie dysponował  osobą,  którą  skieruje  do  realizacji  usługi   będącej  przedmiotem niniejszego   postępowania,  posiadającą   kwalifikacje   zawodowe,  uprawnienia, doświadczenie i  wykształcenie  niezbędne  do realizacji zamówienia, tj.: — min. 1 osobę  posiadającą:  

- uprawnienia SEP Grupa 1 na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) powyżej 1 kV dla cz. 1,
- uprawnienia SEP Grupa 1 na stanowisku eksploatacji (E) do 1 kV dla cz. 3 – 4,
- uprawnienia SEP Grupa 1 na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) do 1 kV dla cz. 5.

 

Branże CPV

 • 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
 • 98363000-5 - Usługi nurkowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry