Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17633,Przeglad-Elektrowni-Wodnej-Jeziorsko-w-2023-r-dwa-turbozespoly-kazdy-o-mocy-2-MW.html
2024-02-20, 22:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko w 2023 r. - dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.53.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  18.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko, obejmujący dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW w zakresie mechanicznym i elektrycznym, obejmujący m.in.:

 • prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów,
 • przegląd, regulacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy turbin i łączników klap aparatu,
 • przegląd, konserwacja układu smarowania łożysk prowadzących turbin, instalacji UZO turbin, układu hamowania,
 • przegląd uszczelnień podłogi turbin, łożyska turbin i uszczelnień węglowych,
 • przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów, zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni, instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana,
 • przegląd komory i łopat wirnika turbin Kaplana - w przypadku stwierdzenia występowania zjawiska kawitacji - sporządzenie mapy kawitacji,
 • przegląd i konserwacja serwomotorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołów
  i pomiary drgań turbozespołów,
 • przegląd i konserwacja generatorów, szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia oraz transformatora wzbudzenia, szaf układu regulatora obrotów turbin, transformatorów - rozdzielni 15 kV-SN, rozdzielni i szaf nn-0,4 kV, układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania,
 • przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody
  w Elektrowni.

Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w szczególności szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania, lokalizację, sposób rozliczenia, termin realizacji, odbiór i płatność, określają załączniki:

 • Wzór umowy,
 • Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

 • wykazał się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – prac polegających na przeglądzie lub remoncie co najmniej 3 turbozespołów o mocy 2 MW lub większych, w elektrowniach wodnych o wartości każdej z nich minimum 100 000,00 zł brutto.
 • wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (kierownik/osoba prowadząca prace) posiadającą uprawnienia elektryczne SEP Dozoru i Eksploatacji do 15 kV lub bez ograniczeń, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 71356000-8 - Usługi techniczne
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

TURBO-REM Józef Macura

Długa 30
86-130 Laskowice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.