Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa Stacji Pomp Mokre

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
tel.52 356 57 62
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ZPU.1.2711.31.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.09.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  20.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy stacji pomp Mokre. szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Wykonawca spełni warunek, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych;

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na naprawie mechanizmów na obiektach hydrotechnicznych. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca złoży wraz z ofertą dowód określający czy usługa została wykonana należycie i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana lub inne dokumenty. 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy. 

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

WOD-BUD-REM Kamil Marek

Sosnowa 11
86-061 Brzoza

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry