Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjne usunięcie zatorów na rzece granicznej Bug w rejonie znaków granicznych numer 940-941, 947-948, 954-955, pow. chełmski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.77.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.09.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  21.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.09.2023 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Główny zakres robót obejmuje:

 • usuwanie zatorów z koryta rzeki przy użyciu łodzi roboczej i koparki z długim ramieniem,
 • wydobycie z koryta rzeki wywrotów i złomów drzew, przecinanie i obróbkę piłą mechaniczną wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg,
 • ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z koryta rzeki.

Rzeka Bug, znak graniczny nr 940-941 w m. Krynica, gm. Dubienka, pow. chełmski, znak graniczny nr 947-948 w m. Dubienka, gm. Dubienka, pow. chełmski, znak graniczny nr 954-955 w m. Starosiele, gm. Dubienka, pow. chełmski.

Uwaga!

Rzeka Bug w miejscu lokalizacji zatoru stanowi granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej. Do kontaktu w przedmiotowej sprawie został wyznaczony Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, tel. 785 903 549.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace polegające na usuwaniu zatorów składających się z drzew, konarów, gałęzi z koryt cieków o szerokości lustra wody  co najmniej 15 m i o wartości brutto minimum: 96 000,00 zł, wykonanych w ramach jednego kontraktu.

Nie można łączyć zamówień o mniejszej wartości.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na:

 • usuwanie zatorów z koryta rzeki przy użyciu łodzi roboczej i koparki z długim ramieniem,
 • wydobycie z koryta rzeki wywrotów i złomów drzew, przecinanie i obróbkę piłą mechaniczną wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg,
 • ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z koryta rzeki.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,

przedmiotu zamówienia:

 • Tadeusz Dedes – Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, tel. (83) 342 70 55,
 • Bogusław Kudyba – Nadzór Wodny w Chełmie, tel. (82) 565 64 66.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry