Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17646,Awaryjne-usuniecie-zatorow-na-rzece-granicznej-Bug-w-rejonie-znakow-granicznych-.html
2024-02-21, 05:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjne usunięcie zatorów na rzece granicznej Bug w rejonie znaków granicznych numer 940-941, 947-948, 954-955, pow. chełmski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.77.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.09.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  21.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.09.2023 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Główny zakres robót obejmuje:

 • usuwanie zatorów z koryta rzeki przy użyciu łodzi roboczej i koparki z długim ramieniem,
 • wydobycie z koryta rzeki wywrotów i złomów drzew, przecinanie i obróbkę piłą mechaniczną wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg,
 • ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z koryta rzeki.

Rzeka Bug, znak graniczny nr 940-941 w m. Krynica, gm. Dubienka, pow. chełmski, znak graniczny nr 947-948 w m. Dubienka, gm. Dubienka, pow. chełmski, znak graniczny nr 954-955 w m. Starosiele, gm. Dubienka, pow. chełmski.

Uwaga!

Rzeka Bug w miejscu lokalizacji zatoru stanowi granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej. Do kontaktu w przedmiotowej sprawie został wyznaczony Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, tel. 785 903 549.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace polegające na usuwaniu zatorów składających się z drzew, konarów, gałęzi z koryt cieków o szerokości lustra wody  co najmniej 15 m i o wartości brutto minimum: 96 000,00 zł, wykonanych w ramach jednego kontraktu.

Nie można łączyć zamówień o mniejszej wartości.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na:

 • usuwanie zatorów z koryta rzeki przy użyciu łodzi roboczej i koparki z długim ramieniem,
 • wydobycie z koryta rzeki wywrotów i złomów drzew, przecinanie i obróbkę piłą mechaniczną wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg,
 • ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z koryta rzeki.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,

przedmiotu zamówienia:

 • Tadeusz Dedes – Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, tel. (83) 342 70 55,
 • Bogusław Kudyba – Nadzór Wodny w Chełmie, tel. (82) 565 64 66.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.