Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łabuńka w km 4+360-17+630, 24+865-32+770

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.78.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

 • mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku kosiarką bijakową oraz wykoszenie  ręczne wraz z wygrabieniem,
 • ręczne i mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie cieku,
 • lokalna wycinka krzaków,

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum: 100 000,00 zł. (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości).

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Warunki realizacji umowy

Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na:

Koszeniu ręcznym i mechanicznym porostów ze skarp i dna cieku, wygrabieniu wykoszonych porostów, hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie rzeki, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,
 • przedmiotu zamówienia jest:

Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu - tel. (84) 677 59 70,

Zygmunt Wójtowicz, Inspektor, Nadzór Wodny w Zamościu – tel. 84 677 59 78.

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry