Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie projektu wykonawczego remontu budynku upustów dennych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz w m. Nielisz, gm. Nielisz, pow. zamojski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.79.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2023 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Elementy budynku upustów dennych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz przewidziane do remontu:

 • pomieszczenie upustów dennych,
 • upusty denne wraz z konstrukcja wylotu L=43.50m,
 • hala turbinowni z mechanizmami sterującymi,
 • pomieszczenie socjalne,
 • sterownia jazu,
 • klatka schodowa,
 • plato na budynku upustów dennych,
 • pomieszczenie wejściowe do MEW.

Dokumentacja projektowa ma służyć:

 • zgłoszeniu wykonania robót remontowych do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej,
 • do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót remontowych,
 • do opracowania oferty przez przyszłego wykonawcę robót remontowych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budowli hydrotechnicznych o wartości brutto minimum: 50 000,00 zł. (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości).

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą osiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującą projektowanie w specjalności hydrotechnicznej konstrukcyjno-inżynieryjnej (budowlanej) i elektrycznej albo posiadającej inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie obowiązujących przepisów w dniu wydania uprawnień oraz należącą do samorządu zawodowego inżynierów.

 

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,
 • przedmiotu zamówienia jest:

Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu - tel. 532 032 338,

Zygmunt Wójtowicz, Inspektor, Nadzór Wodny w Zamościu – tel. (84) 631 27 22 lub 532 032 243.

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 07:23:57
 • Anna Wolińska

 • Zamawiający informuje, że na Platformie, w zakładce Załączniki została zamieszczona odpowiedź na zapytania do postępowania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry