Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie projektu wykonawczego remontu budynku upustów dennych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz w m. Nielisz, gm. Nielisz, pow. zamojski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.79.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.09.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2023 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Elementy budynku upustów dennych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz przewidziane do remontu:

 • pomieszczenie upustów dennych,
 • upusty denne wraz z konstrukcja wylotu L=43.50m,
 • hala turbinowni z mechanizmami sterującymi,
 • pomieszczenie socjalne,
 • sterownia jazu,
 • klatka schodowa,
 • plato na budynku upustów dennych,
 • pomieszczenie wejściowe do MEW.

Dokumentacja projektowa ma służyć:

 • zgłoszeniu wykonania robót remontowych do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej,
 • do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót remontowych,
 • do opracowania oferty przez przyszłego wykonawcę robót remontowych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budowli hydrotechnicznych o wartości brutto minimum: 50 000,00 zł. (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości).

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą osiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującą projektowanie w specjalności hydrotechnicznej konstrukcyjno-inżynieryjnej (budowlanej) i elektrycznej albo posiadającej inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie obowiązujących przepisów w dniu wydania uprawnień oraz należącą do samorządu zawodowego inżynierów.

 

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,
 • przedmiotu zamówienia jest:

Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu - tel. 532 032 338,

Zygmunt Wójtowicz, Inspektor, Nadzór Wodny w Zamościu – tel. (84) 631 27 22 lub 532 032 243.

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 07:23:57
 • Anna Wolińska

 • Zamawiający informuje, że na Platformie, w zakładce Załączniki została zamieszczona odpowiedź na zapytania do postępowania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry