Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Świdnica poprzez remont budowli piętrzącej w km 2+985 wraz z zabudową wyrw oraz naprawą ubezpieczenia skarp rzeki

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2711.27.2023.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.09.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  21.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Świdnica poprzez remont budowli piętrzącej w km 2+985 wraz z zabudową wyrw oraz naprawą ubezpieczenia skarp rzeki”. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Spełnienie powyższego warunku zostanie uznane na podstawie złożonego zał. Nr 5 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Związek Spółek Wodnych w Siedlcach

Młynarska 1
08-110 Siedlce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry