Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.133.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  02.10.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.10.2023 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II:

Część I - Serwis posterunków wodowskazowych wchodzących w skład osłony hydrotechnicznej
Część II - Pomiary sieci piezometrów wokół czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

-Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienie : Załącznik 2a i 2b do SWZ

-Wzór kosztorysu ofertowego: Załącznik nr 4a i 4b do SWZ

-Wzór umowy : Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a)    w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 serwis lub naprawę lub pomiary lub analizę w zakresie hydrologii lub hydrogeologii lub meteorologii (potwierdzone dowodami określającymi, czy zalecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto w ramach 1 umowy dla Części I 
b)    w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 serwis lub naprawę lub pomiary lub analizę w zakresie hydrologii lub hydrogeologii lub meteorologii (potwierdzone dowodami określającymi, czy zalecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto w ramach 1 umowy dla Części II

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

Branże CPV

 • 71353100-8 - Usługi badania hydrograficznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.10.2023 15:35:22
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert.
 • 02.10.2023 15:35:45
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający unieważnia postępowanie

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry