Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17691,Prace-utrzymaniowe-na-terenie-NW-Nowy-Sacz-na-potokach-Gostwiczanka-Legowka-Lubi.html
25.07.2024, 03:35

Prace utrzymaniowe na terenie NW Nowy Sącz na potokach Gostwiczanka, Łęgówka, Łubinka, Jaworzynka

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.14- 6376916
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.134.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  04.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.10.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: " Prace utrzymaniowe na terenie NW Nowy Sącz na potokach Gostwiczanka, Łęgówka, Łubinka, Jaworzynka"

2.

Inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania opisanych prac do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jest w posiadaniu Postanowień o niewniesieniu sprzeciwu o numerach ST-II.670.76.2023.ED, ST-II.670.77.2023.ED, ST-II.670.78.2023.ED, ST-II.670.79.2023.ED. Dodatkowym wymaganiem będzie zapewnienie przez wykonawcę robót nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania zgodnie z treścią zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy powinna posiadać wykształcenie kierunkowe w zakresie nauk przyrodniczych. Doświadczenie należy udokumentować m.in. raportem z wykonanych prac w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego, protokołem odbioru prac w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki Nr 2 do SWZ.
- Wzór kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 4 do SWZ.
- Wzór umowy - Załącznik nr 1 do SWZ
- Zawiadomienia RDOŚ – Załącznik nr 13 do SWZ
- STWiOR – Załącznik nr 14 do SWZ

3. Nadzór przyrodniczy:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie z treścią zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

   1. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   1. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi czy usługa ta zostały wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków o wartości nie niższej niż 120 000.00 zł brutto i zawierająca w swym zakresie wykonanie narzutów kamiennych.

 

W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji zamówienia :

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dziennik U. 2013r., poz 1409 z późn. zm.), tj.: Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, melioracyjne, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 1. 1 osobą na stanowisko przyrodnika pełniącego nadzór przyrodniczy nad zadaniem, posiadającą wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych zgodnie z treścią zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Ponadto wskazana osoba wykaże się doświadczeniem tj.: wykaże że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, pełnił nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi prowadzonymi na rzece lub potoku.  

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy- Załącznik nr 1 do SWZ

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.09.2023 13:16:36
 • Magdalena Hajdecka

 • Zamawiający informuje o zmianie terminu składnia i otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.