Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania „Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel.515 053 460
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  SZ.ZZ.2711.225.2023.KB
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2023 09:00
 • Termin złożenia oferty
  28.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje Bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane na zadaniu  „Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”. 

 

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Celem potwierdzenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty dołączy następujące dokumenty:

   1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego).

Do oświadczenia Wykonawca dołączy kserokopię uprawnień:

budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej lub inżynierii hydrotechnicznej, lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65 z poźn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych lub hydrotechnicznych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy. 

Informacje dodatkowe

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należny złożyć za pośrednictwem Platformy. 

Oferta może zostać złożona jako skan podpisanych dokumentów lub dokumenty potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydującą jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry