Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.54.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.09.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  04.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.10.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole.

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych
z Jeziora Pątnowskiego – teren Zarządu Zlewni w Kole, Nadzór Wodny Konin.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia  z podaniem ich lokalizacji określa SWZ, w tym:

 • Opis przedmiotu zamówienia,
 • Przedmiary (dokumentacja)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – OPZ, oraz dokumentacja (Przedmiary).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1)            Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania i/lub konserwacji cieków naturalnych i/lub urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 zł brutto.

Szczegóły w SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1.  

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy (zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminem skrócenia wykonania zamówienia)

Szczegóły w SWZ.

Branże CPV

 • 77312100-1 - Usługi odchwaszczania
 • 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry