Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.75.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.09.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie” w podziale na 5 części:

Część 1: „Wycinka drzew wokół budynku zaplecza warsztatowo-magazynowego – Zbiornik Wodny Besko”;

Część 2:  „Wycinka drzew na ciekach na terenie NW Rzeszów”;

Część 3: „Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego Strzyżów”;

Część 4: „Wycinka drzew na ciekach naturalnych  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie”;

Cześć 5: „Wycinka drzew na ciekach w zlewni rzeki Stobnica teren Nadzoru Wodnego Brzozów”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla wszystkich części zamówienia dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wycince drzew.

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • „Wycinka drzew wokół budynku zaplecza warsztatowo-magazynowego – Zbiornik Wodny Besko”.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • „Wycinka drzew na ciekach na terenie NW Rzeszów”;

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • „Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego Strzyżów”.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • „Wycinka drzew na ciekach naturalnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie”.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • „Wycinka drzew na ciekach w zlewni rzeki Stobnica teren Nadzoru Wodnego Brzozów”.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry