Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont przyczółku budowli przejazdowej zlokalizowanej w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w miejscowości Nowy Secymin gm. Leoncin, pow. nowodworski

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.54 230 20 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.363.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.09.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  28.09.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem przyczółku drogi przejazdowej wału przeciwpowodziowego na dz. nr ewid. 1 obręb Nowy Secymin gm. Leoncin, pow. nowodworski  przy  rzece Wiśle na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Dokumentacja (Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, mapa poglądowa), stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami opisanymi  w Zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 5 - Wzór umowy. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.

Informacje dodatkowe

Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych (odręcznie) oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik  lub dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Miejsce składania ofert: złożenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe- opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

B&B MULTISERWIS Paweł Błaszkiewicz

Bądkowo Jeziorne 2 2
09-414 Brudzeń Duży

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry