Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.118.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  05.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.10.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Projektu remontu spustów dennych zapory w Dobczycach.

Opracowanie dokumentacji projektowej  remontu 4 spustów dennych wraz z remontem zamknięć awaryjnych oraz głównych którymi są zasuwy płaskie. Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest przywrócenie  prawidłowego stanu technicznego zamknięć oraz betonów spustów dennych zapory Dobczyce. W bloku przelewowo spustowym znajdują się 4 spusty denne o długości około 51 m każdy. W każdym spuście zabudowane są po dwie zasuwy płaskie awaryjna i główna, które są  sterowane siłownikami hydraulicznymi. Zasuwy główne (od strony WD) są podstawowymi, roboczymi zamknięciami spustu natomiast zasuwy awaryjne są wykorzystywane podczas remontów zasuw głownych. Wymiary upustu dennego w przekroju zamknięć 3,2 x 4,5 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie  wykonał  co najmniej jedną dokumentację  projektową, której przedmiotem była budowa, przebudowa  lub remont  obiektu  hydrotechnicznego stale piętrzącego  wodę co najmniej  II klasy w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,  a  zaprojektowane prace  budowlane miały być wykonywane  w technologii robót podwodnych  i wartość tych robót podwodnych według opracowanego wraz z projektem kosztorysu inwestorskiego wynosiła co najmniej  6 000 000 zł brutto i jednocześnie  wartość wykonanej dokumentacji (usługi projektowej) wynosiła   minimum  60 000 zł brutto. Ponadto Wykonawca winien posiadać aktualny  certyfikat potwierdzający  spełnienie  wymagań systemu zarządzania  bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez  jednostkę certyfikującą zgodnie  z przepisami o certyfikacji - Ustawa  o wykonywaniu prac podwodnych  z dnia 17.10.2003 r. (Dz.U. z 2021 poz. 612).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:
a) dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie pełnić obowiązki projektanta posiadającą  uprawnienia  budowlane  do projektowania w specjalności inżynieryjno- hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami wydanymi  na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić obowiązki projektanta i która w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów w zakresie budowy  lub przebudowy lub  remontu obiektów hydrotechnicznych stale piętrzących wodę co najmniej  II klasy (w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie), wykonywanych w technologii robót podwodnych, i wartość robót podwodnych według opracowanego wraz z projektem kosztorysu inwestorskiego wynosiła co najmniej 3 000 000 mln zł brutto w każdym projekcie;
b) dysponuje osobami  posiadającymi  aktualne  uprawnienia do wykonywania robót podwodnych, tj.:
•    co najmniej 3 osobami z których każda posiada uprawnienia nurka do wykonywania robót podwodnych: nurka I klasy lub nurka II klasy lub nurka saturowanego (ustawa z dnia 17 października 2003 r.  o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2021.612 t.j.).
•    co najmniej 1 osobą która posiada jedne z następujących uprawnień do kierowania robotami podwodnymi: kierownika robót podwodnych I lub II klasy (ustawa z dnia 17 października 2003 r.  o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2021.612 t.j.);
•    co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia operatora systemów nurkowych;
•    co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia stermotorzysty;
w odniesieniu  do potencjału technicznego Wykonawca winien wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:
•    sprzętem umożliwiającym  pobór próbek betonowych pod  wodą;
•    co najmniej 1 platformą pływającą oraz jednostką pływającą o mocy co najmniej 100 KM. Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo zdolności żeglugowej;
•    pływającą  bazę nurkową umożliwiającą prowadzenie prac  podwodnych z powierzchni zbiornika wyposażoną w urządzenia techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1210) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych. Baza prac podwodnych winna być wyposażona w co najmniej dekompresyjną komorę transportową lub jednoprzedziałową komorę dekompresyjną z przedsionkiem;

 

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.09.2023 o godzinie: 12:00 Miejsce odbycia wizji lokalnej: Korona zapory Dobczyce, miejscowość Dobczyce woj. małopolskie Osoba kontaktowa: Kierownik  ZW Dobczyce  Rafał Słonka
Tel.: 12/271 15-16 w. 15,  tel. kom. 600 837 929

Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna odbędzie się w terminach i w miejscu wskazanym powyżej. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dokonania wizji lokalnej w innych terminach niż wskazanych powyżej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 98363000-5 - Usługi nurkowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.10.2023 15:07:43
 • Barbara Kapela

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry