Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole - Konserwacja cieku pn. Kanał Lubiny

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.56.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  05.10.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.10.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole w zlewni Nadzoru Wodnego Koło. Roboty wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu kolskiego, gmin Osiek Mały, Koło (obszar wiejski), Koło (miasto).

Roboty związane z konserwacją cieku pn. Kanał Lubiny w km 2+430-5+750 wykonywane będą w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002 oraz w km 2+430-6+090 w Goplańsko-Kujawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Konserwacja ww. cieku wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta cieku naturalnego, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami, poprzez umożliwienie właściwego odpływu wód z terenów przyległych do ww. cieku.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie,

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o najmniej 2 usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych  w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi na kwotę nie mniejszą niż 70.000 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: – 80 931,92 zł

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry