Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przegląd pomp na pompowni w m. Zwierzyniec – 4 szt. oraz w m. Siestrzechowice – 3 szt. z remontem 1 pompy

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 -78 -915
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.101.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.09.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  26.10.2023 09:30
 • Termin otwarcia ofert
  26.10.2023 09:35
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest :
  1. Przegląd Pomp - W ramach zamówienia należy wykonać przegląd 4 pomp  AMACAN PA4 1000-700  rok produkcji 2013r  zainstalowanych na pompowni Zwierzyniec oraz przegląd 2 pomp – Wafapomp PA40PZ19-2L  o numerach fabrycznych 89389 i 89389 z 2009 roku i 1 pompy AMACAN PB4 600-350 zainstalowanych na pompowni Siestrzechowice. Szczegółowy  zakres przeglądu   zawarty jest w załączniku nr 1 (zakres czynności- dla obu pompowni) i powinien być zgodny z instrukcją obsługi , eksploatacji i montażu wydanej przez producenta pomp . W ramach zadania należy  również uwzględnić demontaż i ponowny montaż pomp wraz z  ich uruchomieniem .
  2. Remont pompy-  W ramach zamówienia należy wykonać remont pompy    AMACAN PB4 600-350 rok produkcji 2013r zainstalowanej na pompowni Siestrzechowice . Szczegółowy  zakres  remontu  zawarty jest w załączniku nr 1 zakres czynności- dla  pompowni Siestrzechowice i powinien być zgodny z instrukcją obsługi , eksploatacji i montażu wydanej przez producenta pomp . W ramach zadania należy  również uwzględnić demontaż i ponowny montaż pomp wraz z transportem i ich uruchomieniem .
  3. Zamawiający wymaga gwarancji dotyczącej przedmiotu zamówienia, wynoszącej, w zakresie:

- przeglądu pomp- 12 miesięcy,

- remontu pompy- 24 miesiące.

   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do SWZ.
   2. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej każdy z Wykonawców powinien ustalić indywidualnie z Panem Markiem Serugą tel. kontaktowy: 600 927 563. Obiekt dostępny dla Wykonawców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert.

5.1  Wizja lokalna odbywa się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert i w obecności pracowników Zamawiającego.

5.2 Dowód przeprowadzenia wizji lokalnej stanowi dołączony do oferty potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego dokument zgodny w treści z Załącznikiem Nr 4 do SWZ.

5.3   W stosunku do ofert Wykonawców, którzy złożą ofertę, a nie wezmą udziału w wizji lokalnej, Zamawiający zastosuje sankcje określone w treści art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu [określone w art. 112 ust. 2 pkt  4 ustawy Pzp]:
   1. dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych szczegółowo opisane w art. 116 ust.1 ustawy Pzp:

[Zamawiający wymaga dysponowania do realizacji niniejszego zamówienia:

 • minimum jedną osobą posiadającą  kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia tzn. obowiązany jest posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez jednostki dozoru technicznego [Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do obsługi dźwignic kategorii III S   (uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym, sterowanych z poziomu roboczego),
 • minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w  wykonywaniu przeglądów i napraw agregatów pompowych typu PA /PZ firm KSB lub Wafapomp wraz z wykazem, co najmniej dziesięciu wykonanych przeglądów i napraw wymienionych powyżej pomp, o porównywalnych parametrach w ciągu ostatnich dwóch lat.

Warunki realizacji umowy

  1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 11 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
   w §
   10 projektowanych postanowień umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
  1. Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
  2. Wykaz podwykonawców w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom;
  3. Odpisy uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli sposób realizacji zadania będzie tego wymagał);
  4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument powinien potwierdzać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
  5. Zaświadczenia kwalifikacyjne pracownika wydane przez jednostki dozoru technicznego [Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do obsługi dźwignic kategorii III S   (uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym , sterowanych z poziomu roboczego)].
  6. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 4.7 SWZ (art. 95 Pzp.). W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.10.2023 13:44:11
 • Justyna Rochecka

 • Zmiana treści SWZ w zakresie terminów.
 • 09.10.2023 13:44:40
 • Justyna Rochecka

 • Zmiana terminów
 • 11.10.2023 15:15:22
 • Agnieszka Woźna

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytania oraz modyfikację SWZ wraz z załącznikami
 • 17.10.2023 13:53:31
 • Agnieszka Woźna

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytania
 • 17.10.2023 13:58:52
 • Agnieszka Woźna

 • Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z modyfikacją SWZ
 • 17.10.2023 14:01:48
 • Agnieszka Woźna

 • Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert
 • 19.10.2023 13:42:10
 • Agnieszka Woźna

 • Zamawiający informuję o modyfikacji SWZ
 • 26.10.2023 14:39:05
 • Agnieszka Woźna

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 07.11.2023 12:45:58
 • Agnieszka Woźna

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry