Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+650-336+750 – L-100 mb, w celu ochrony monastyru w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.84.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.09.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  11.10.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.10.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje głównie:

 • ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem,
 • plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów,
 • różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z drewna okrągłego,
 • umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy,
 • ułożenie faszyny luzem,
 • ręczne zasypywanie wnęk.   

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub remoncie budowli regulacyjnych lub piętrzących o łącznej wartości brutto min. 100 000,00 PLN.

Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę, modernizację, remont lub naprawę umocnień brzegowych, budowli regulacyjnych lub piętrzących.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

 • procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 532 032 207
 • przedmiotu zamówienia jest:
 • Tadeusz Dedes        – Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, tel. (83) 342 70 55,
 • Mirosław Nakielski – Nadzór Wodny we Włodawie,         tel. (82) 572 14 01.

 

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry