Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sprzątanie biura Zarządu Zlewni w Poznaniu i podległych nadzorów wodnych w latach 2024-2025

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.58.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.10.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  16.11.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.11.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach komunikacyjnych w siedzibie Zarządu Zlewni w Poznaniu ul. Szewska 1 oraz w siedzibach podległych nadzorów wodnych.
 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy przedstawione został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie,

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

Dla wszystkich części zamówienia:

 • co najmniej 1 usługę polegającą na sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 przez okres minimum 6 miesięcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem co najmniej 1 ww. usługą sprzątania obiektów użyteczności publicznej.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SW

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Branże CPV

 • 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
 • 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry