Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567799
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.57.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.10.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  24.11.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.11.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych:

1.      Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp,

2.      Zarządu Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz,

3.      Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,

4.      Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło,

5.      Zarządu Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

6.      RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,

Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami                                       i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (zwane dalej OPZ) oraz postanowieniami umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  1. zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy artykułów biurowych o wartości brutto każdej: 150 000,00 zł.

 

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Podział na części groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia lub potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Udzielając zamówienia jednego wykonawcy uzyskujemy tzw. efekt skali, to znaczy atrakcyjniejsze ceny jednostkowe asortymentu ze względu na skalę zamówienia.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  4. Termin wykonania zamówienia wynosi:rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy, zakończenie: 31.12.2024 lub wyczerpania limitu  środków finansowych.

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 22600000-6 - Tusz
 • 22815000-6 - Notatniki
 • 22816000-3 - Bloki papierowe
 • 22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
 • 22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby
 • 24910000-6 - Kleje
 • 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
 • 30192100-2 - Gumki
 • 30192121-5 - Długopisy kulkowe
 • 30192125-3 - Pisaki
 • 30192130-1 - Ołówki
 • 30192131-8 - Ołówki automatyczne
 • 30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków
 • 30192133-2 - Temperówki do ołówków
 • 30192160-0 - Korektory
 • 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne
 • 30193000-8 - Organizatory i akcesoria
 • 30194000-5 - Przybory kreślarskie
 • 30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
 • 30197210-1 - Skoroszyty kołowe
 • 30197220-4 - Spinacze do papieru
 • 30197320-5 - Zszywacze
 • 30197321-2 - Usuwacz zszywek
 • 30197330-8 - Dziurkacze
 • 30197630-1 - Papier do drukowania
 • 30199230-1 - Koperty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry