Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.03.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.02.2024 12:00
 • Termin składania ofert
  15.04.2024 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  15.04.2024 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​​​Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej. Cieki i urządzenia wodne objęte utrzymaniem w 2024 roku położone są w Wielkopolsce i są pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Kole.

Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

Część nr 1  - NW Koło

- Rgilewka - 31,92 km

Część nr 2 – NW Słupca

- Zadanie nr 1: Cieki na terenie Miasta Słupca – etap I  - 7,106 km

- Zadanie nr 2 : Cieki na terenie Miasta Słupca – etap II  - 7,106 km

Część nr 3 – NW Turek I

- Zadanie nr 1: Folusz –   4,65 km

- Zadanie nr 2: Kanał Obrzębiński  - 2,83 km

Część nr 4  - NW Turek II 

- Kiełbaska Duża - 13,70 km

Część nr 5  - NW Środa Wlkp.

- Moskawa   - 17,69 km

Część nr 6 – NW Konin I

-  Bawół – 26,100 km

Część nr 7 – NW  Konin II

 - Kanał Powa Topiec – 10,40 km 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części,

 • Mapki

Prace utrzymaniowe realizowane będą z zastosowaniem zasad dobrych praktyk zawartych

w następujących publikacjach ( w załączeniu):

1.  Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz

z ustaleniem zasad ich wdrażania

2.  Dobre praktyki utrzymania rzek

3. Mapki Renaturyzacja wód podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych

Zamawiający zapewni nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

Części nr 1 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku,

Części nr 2 – o łącznej długości min. 5,0 km w jednym roku.

Części nr 3 – o łącznej długości min. 7,0 km w jednym roku.

Części nr 4 – o łącznej długości min. 12,0 km w jednym roku.

Części nr 5 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku.

Części nr 6 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

Części nr 7 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji cieków naturalnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem              w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 20,0 km.

Zamawiający informuje, że liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, to dowolna ilość części lub wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie,
że Wykonawca może wykonać maksymalnie trzy części zamówienia. W związku z tym,
w przypadku gdy oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza w większej liczbie części niż trzy, wówczas Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia na te trzy części, dla których cena brutto w Formularzu ofertowym była najwyższa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia na większą ilość części w przypadku gdy oferta Wykonawcy okaże się jedyną ofertą dla danej części lub oferta Wykonawcy jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.03.2024 10:44:11
 • Tomasz Białas

 • Ulega zmiana wartości postępowania
 • 27.03.2024 10:49:45
 • Tomasz Białas

 • Zmiana opisu zamówienia
 • 27.03.2024 10:59:24
 • Tomasz Białas

 • kryterium pozostaje bez zmian
 • 27.03.2024 11:02:22
 • Tomasz Białas

 • Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą
 • 27.03.2024 11:08:50
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający załącza zmieniony SWZ, ogłoszenie o zmianie oraz pismo opisujące naniesione zmiany. Proszę o zapoznanie się z załączonymi plikami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry