Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie bieżącej eksploatacji urządzeń wodnych – NW Wieruszów - Zarząd Zlewni Kalisz (2024)

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.43 655 41 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.06.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.03.2024 12:00
 • Termin składania ofert
  09.04.2024 10:30
 • Termin otwarcia ofert
  09.04.2024 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Prosny w województwie wielkopolskim oraz  łódzkim, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Kaliszu Nadzoru Wodnego Wieruszów.

 1. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia  z podaniem ich lokalizacji określają Opis przedmiotu zamówienia zawierający:
 • Wykaz budowli podlegających eksploatacji dla poszczególnych obiektów;
 • Zakres obowiązków dla obiektów;
 • Mapki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  polegających na bieżącej eksploatacji i/lub utrzymaniu urządzeń wodnych – co najmniej 3 usługi, w tym co najmniej jedna usługa na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00.
 1. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

- ciągnik rolniczy,

- wyciągarka ręczna – umożliwiającą wyciąganie drzew z koryta cieków,

- pilarka spalinowa.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Branże CPV

 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

RADKON Radosław Zajdlic

Bicz 4
62-571 Bicz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry