Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2024 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu, NW Gostyń

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.05.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.03.2024 09:40
 • Termin składania ofert
  15.04.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.04.2024 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu, Nadzoru Wodnego Gostyń.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określają:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • wykaz budowli podlegających eksploatacji,
 • zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla: strażnika budowli piętrzących, strażnika wałowego, obsługującego pompownię i strażnika melioracyjnego na zbiorniku wodnym

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto,
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami z branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
 3. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – obsługa- E do 1 kV.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

W sytuacjach wymagających szybkiego działania, w celu zapobieżenia negatywnym skutkom eksploatacji urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji polecenia wydanego przez przedstawiciela Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 8 godzin (czas reakcji – kryterium poza cenowe pkt. 15.2.2 SWZ).

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Melio-Eco Inżynieria wodno-melioracyjna

ŁOSINIEC 67D 67D
62-285 ŁOSINIEC

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry