Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Remont zbiornika wodnego Gołuchów – decyzja nakazowa” – NW Pleszew

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.08.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.03.2024 12:00
 • Termin składania ofert
  09.05.2024 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.05.2024 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wynikających z decyzji znak WIK.771.1.3.2022.MP z dnia 19.09.2022 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamierzenie budowlane będzie realizowane w ramach zadania utrzymaniowego pn. „Remont zbiornika wodnego Gołuchów – decyzja nakazowa” – NW Pleszew. Zbiornik zlokalizowany jest na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu, Nadzoru Wodnego Pleszew.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla zadania z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
 • STWiOR;
 • Projekt robót budowlanych;
 • Przedmiar robót;
 • Wzór umowy;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych (prace zakończone i odebrane), że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/ odbudowie/ rozbudowie/ przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, w tym co najmniej jedną robotę na kwotę niemniejszą niż 900 000,00 zł brutto (dziewięćset tysięcy zł 00/100). Wykonawca dołączy dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia tj.: że roboty zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. protokoły odbioru, referencje).

2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45246100-4 - Budowa zapór

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.04.2024 11:21:24
 • Tomasz Białas

 • Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą
 • 08.04.2024 11:26:24
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie oraz pismo opisujące naniesione zmiany. Proszę o zapoznanie się z pismem i załącznikami do SWZ nr 11 oraz nr 12
 • 18.04.2024 12:31:27
 • Tomasz Białas

 • Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą
 • 18.04.2024 12:33:47
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie oraz pismo odpowiadające na pytania Wykonawców. Proszę o zapoznanie się z pismem i załącznikiem - Rozmieszczenie płyt
 • 23.04.2024 13:28:58
 • Tomasz Białas

 • Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą
 • 23.04.2024 13:31:16
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie oraz pismo odpowiadające na pytania Wykonawców. Proszę o zapoznanie się z pismem
 • 25.04.2024 13:45:30
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający załącza pismo odpowiadające na pytania Wykonawców. Proszę o zapoznanie się z pismem i załącznikiem nr 2 do SWZ - wzór umowy - po zmianie
 • 30.04.2024 14:52:06
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie oraz pismo odpowiadające na pytania Wykonawców. Proszę o zapoznanie się z pismem
 • 30.04.2024 14:54:30
 • Tomasz Białas

 • Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry