Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567795
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.07.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  09.04.2024 11:00
 • Termin składania ofert
  07.05.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.05.2024 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach i zbiornikach położonych na obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej. Prace polegać będą m. in. na wykoszeniu skarp cieków, wycięciu krzaków, mechanicznym i ręcznym hakowaniu dna, usunięciu zatorów.

Zamówienie zostało podzielone na 11 części – z których każda stanowi niezależną całość.

 • Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:
 • Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia
 • Mapy lokalizacyjne (dla danej części zamówienia)
 • Przedmiary prac (zamawiający nie dysponuje inną wersją przedmiaru niż w formacie .pdf)

Dokumentację tworzą również następujące dokumenty:

-Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych )

-Dobre praktyki utrzymania rzek

-Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z następującymi publikacjami (w załączeniu) oraz do wykonywania prac zgodnie z ich założeniami:

a. Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych )

b. Dobre praktyki utrzymania rzek

c. Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

Jednocześnie po zakończeniu prac Wykonawca wskaże w dokumentacji powykonawczej zakres/odcinki prac, które przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wraz z uzasadnieniem, a także przedstawi dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed oraz po wykonaniu robót”.

Szczegóły w SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie,

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

części nr 1 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 10,0 km

części nr 2 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 10,0 km

części nr 3 prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km

części nr 4 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km

części nr 5 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km

części nr 6 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 1 km

części nr 7 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 5 km

części nr 8 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 40,0 km

części nr 9 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 30,0 km

części nr 10 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 20,0 km

części nr 11 – prace konserwacyjne i/lub utrzymaniowe na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach naturalnych o łącznej długości min. 5,0 km

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji i/lub utrzymania cieków naturalnych i/lub kanałów i/lub koryt naturalnych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych na ciekach i/lub kanałach i/lub korytach o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 3 i części 9 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych na ciekach naturalnych i/lub kanałach i/lub korytach o długości min. 30,0 km.

Szczegóły w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin wykonania zamówienia : zgodnie z deklaracją Wykonawcy wyrażoną w ofercie - w kryterium oceny ofert - Skrócenie terminu wykonania zamówienia.

Szczegóły w SWZ.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry