Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zbiornik Radzyny - modernizacja. Roboty budowlano-montażowe

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.10.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.04.2024 11:00
 • Termin składania ofert
  15.05.2024 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.05.2024 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Lokalizacja terenu inwestycji

Projektowana do remontu istniejąca zapora czołowa Nr 2 zbiornika wodnego „Radzyny” zlokalizowana jest w km 25+530 (dawniej km 23+540) rzeki Samy, w miejscowości Radzyny (gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie) w ciągu ul. Podgórnej. W korpusie zapory, usytuowana jest budowla upustowo – przelewowa Nr 2.

Numery działek ewidencyjnych: 23/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 22, 90, 91, 92, 93, 19/6, 89/1, 88/1 - gmina Kaźmierz obręb Radzyny

Współrzędne geograficzne zapory:  52°32\\\\\\\'21.6\\\\\\\", N 16°34\\\\\\\'34.7\\\\\\\"E

 1. Cel i zakres planowanej inwestycji oraz opis stanu istniejącego

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont istniejącej zapory czołowej Nr 2 zbiornika wodnego „Radzyny” na rzece Samie w celu powstrzymania dalszej degradacji obiektu budowlanego. Z powodu występowania niekorzystnych warunków geotechnicznych w podłożu zapory (grunty organiczne, pyły) nastąpiło zjawisko osiadania korpusu ziemnego zapory Nr 2 na odcinku ok. 110 m oraz uszkodzenie konstrukcji drogi gminnej (ul Podgórna) usytuowanej na koronie zapory i barier (poręczy) zabezpieczających. Pojawiła się również wzmożona filtracja przez korpus ziemny zapory.

 1. Szczegółowy zakres zamówienia

Dla powstrzymania dalszej degradacji przedmiotowego obiektu budowlanego należy wykonać następujące prace naprawczo-remontowe:

 • rozbiórkę uszkodzonych poręczy (barier) na koronie zapory (poręcze do ponownego wykorzystania).
 • rozbiórkę nawierzchni drogi wraz z podbudową i krawężnikami,
 • rozbiórkę chodnika wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi,
 • rozbiórkę wodościeków z elementów prefabrykowanych wraz z podbudową,
 • rozbiórkę uszkodzonych schodów skarpowych w rejonie budowli upustowo – przelewowej,
 • odwóz gruzu z rozbiórek na wysypisko śmieci,
 • doszczelnienie korpusu zapory od strony górnej i dolnej wody ściankami szczelnymi stalowymi o długości L = 4,0 - 10,0 m,
 • doszczelnienie korpusu zapory w rejonie budowli upustowo – przelewowej, na długości L = 6,0 m w formie iniekcji niskociśnieniowej,
 • naprawę korpusu i umocnień zapory poprzez dogęszczenie istniejącego nasypu zapory wraz z uzupełnieniem mieszanką żwirowo – piaskową (zakup) oraz naprawą umocnień kamiennych i darniny na skarpach zapory,
 • odtworzenie uszkodzonych schodów skarpowych betonowych w rejonie budowli upustowo – przelewowej,
 • odtworzenie drogi wraz z podbudową i krawężnikami na koronie zapory,
 • odtworzenie chodnika oraz wodościeku na koronie zapory wraz z podbudowami,
 • remont nawierzchni drogi oraz chodnika i wodościeku w rejonie budowli upustowo-przelewowej,
 • zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej przebiegającej w korpusie zapory wraz z regulacją istniejących studzienek i włazów,
 • odtworzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. zdemontowanych wcześniej barierek wraz z zabezpieczeniem ich antykorozyjnie po zamontowaniu, znaków drogowych pionowych i poziomych,
 • uporządkowanie terenu robót po wykonaniu prac remontowych.      
 1. Opinie, uzgodnienia i decyzje – obowiązki wykonawcy

Wykonawca, w ramach oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zbiornik Radzyny - modernizacja. Roboty budowlano-montażowe”, przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany jest do sporządzenia i wdrożenia do realizacji „Projektu organizacji ruchu”, co wiążę się z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę wszelkich zgód, umów i uzgodnień oraz poniesienia opłat z tym związanych (dotyczy również kosztów              wdrożenia projektu, m.in. wykonania oznakowania pionowego, poziomego, itp.).

Zamawiający informuje, że posiada pisemną informację Wójta Gminy Kaźmierz o braku opłat za zajęcie pasa drogowego na zaporze na czas realizacji prac.  

 1. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje, że opisane zadanie zostanie zrealizowane najpóźniej do 30 listopada 2024r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

1) aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych i wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na pogrążeniu ścianek szczelnych: na długości minimum 200 mb w budowlach hydrotechnicznych, gdzie minimum 60 mb ścianki szczelnej zostało pogrążone na minimalną głębokość 7 m lub o powierzchni ścianek szczelnych minimum 1600 m2 w budowlach hydrotechnicznych gdzie na ściankę szczelnej o minimalnej głębokości pogrążenia 7 m przypadało nie mniej niż 450 m2 powierzchni ścianki.

2) aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.”

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 40.000,00 zł.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.04.2024 13:50:18
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 17.04.2024 13:59:02
 • Mariusz Jankowski

 • Informuję, że na stronie prowadzonego postepowania zostały opublikowane odpowiedzi na pytania.
 • 17.04.2024 14:38:46
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana warunków zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
 • 23.04.2024 09:30:15
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga zmiana Warunków udziału w postępowaniu!
 • 23.04.2024 09:30:28
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga zmiana Warunków udziału w postępowaniu!
 • 23.04.2024 09:31:14
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
 • 23.04.2024 09:31:55
 • Dariusz Kaczmarek

 • Informuję, że na stronie prowadzonego postepowania zostały opublikowane odpowiedzi na pytania.
 • 07.05.2024 11:48:17
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Zmiana Warunków udziału w postępowaniu!
 • 09.05.2024 08:29:25
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga zmiana Warunków udziału w postępowaniu opublikowane zmianą treści SWZ w dniu 07.05.2024
 • 11.06.2024 10:01:18
 • Mariusz Jankowski

 • Przesunięcie terminu związana ofertą

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry