Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

,,Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz’’

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567799
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.09.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.04.2024 15:00
 • Termin składania ofert
  23.04.2024 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.04.2024 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 240 § 4 ust. 8 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 tj. z dnia 26 lutego 2020 r. ze zm.) utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną w tym obwałowań przeciwpowodziowych i obszaru międzywala stanowi obowiązek Zarządów Zlewni. Koszenie nadmiernie rozrośniętej roślinności na KWW oraz starorzecza rzeki Swędrni jest istotnym działaniem dla zmniejszenia zagrożenia powodziowego i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:

- Wzór umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Mapy poglądowe

- formularz cenowy – wzór

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych” https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 prac konserwacyjnych polegających na wykonaniu usług związanych z utrzymaniem (konserwacją) koryt cieków  naturalnych zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód każdej z nich nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry