Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa artykułów spożywczych – wody mineralnej na potrzeby BHP

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567725
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.11.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.04.2024 13:00
 • Termin składania ofert
  20.05.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.05.2024 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej na potrzeby RZGW w Poznaniu.

 

Szczegółowy opis wody mineralnej

 

 1. zawartość składników mineralnych w przedziale od 500 do 1500 mg/dm3
 2. nasycenie CO2 max 4000 mg/dm3 (dla wody gazowanej)
 3. zawartość sodu w wodzie nie większa niż 20 mg/dm3 (niskosodowa)
 4. poddawana procesom filtracji i napowietrzania
 5. woda mineralna zdatna do spożycia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy do Zamawiającego udokumentowanej dowodem dostawy.
 6. dostarczana w atestowanych opakowaniach - butelkach typu PET: pojemość 0,5 l oraz 1,5 l
 7. butelki wody mineralnej 1,5 l pakowane po 6 szt.
 8. butelki wody mineralnej 0,5 l pakowane po 12 szt.
 9. woda powinna być klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym zapachu
  i  smaku
 10. każda  butelka  wody  mineralnej  powinna  mieć  etykietę z  następującymi informacjami:
  • producent;
  • nazwa źródła,  z  którego  woda  pochodzi;
  • skład: fizyko- chemiczny;
  • sumę oznaczonych składników  mineralnych;
  • czytelna data  przydatności  do  spożycia;
 11. Woda mineralna  musi posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny  zwierające ocenę i  kwalifikację rodzajową.

Dostarczona woda mineralna w butelkach w szczególności musi spełniać wymagania i normy oznaczenia określone w poniższych przepisach:

 1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r., w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. nr 85 poz. 466 z późn. zm.)
 2. Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r., o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.

z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.)

 1. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi

 1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 2. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r, poz. 29)
 3. Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm).

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz formularz asortymentowo – cenowy (wzór).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

 

dwie dostawy wody mineralnej o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto każda.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Termin wykonania zamówienia wynosi:

 od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 lub wyczerpania limitu środków finansowych.

Branże CPV

 • 15981000-8 - Wody mineralne

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry