Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek poprzez remonty budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Kalisz – PKZW

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.43 655 41 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.13.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.05.2024 14:00
 • Termin składania ofert
  28.05.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.05.2024 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – Remont zastawki 25-2 na rzece Lubieszka – NW Jarocin

Zakres prac został podzielony na następujące elementy:

 1. Wykonanie grodzy ziemnej (GW i DW) z doszczelnieniem folią, wyposażoną w rurociąg PCV (do odzysku) wraz z demontażem. Bieżące przepompowywanie wody
 2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
 3. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m
 4. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
 5. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2,0m
 6. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych
 7. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - rozbiórka umocnień skarp i dna oraz luźnych elementów budowli
 8. Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
 9. Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
 10. Wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm wbitych na głębokość 1,00m w gruncie kategorii I-II
 11. Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - roboty przygotowawcze, plantowanie, wyrównanie, przerzuty itp.
 12. Wykonanie podsypek z tłucznia kamiennego o grubości 10cm
 13. Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych o grubości  5cm
 14. Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk oraz nasypów
 15. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm
 16. Zakup, dowóz betonu i uzupełnienie otworów w płytach ażurowych
 17. Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
 18. Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji budowli
 19. Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25cm poziomo w żelbecie z lądu
 20. Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym
 21. Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie
 22. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
 23. Spawanie zbrojenia wraz z kołkami
 24. Remont konstrukcji betonowych o grubości do 20cm (uzupełnienie ubytków i nadlanie warstwy naprawczej śr. 15 cm)
 25. Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji budowli (izolacja i uszczelnienie z elastycznej zaprawy hydrotechnicznej)
 26. Wykonanie zasuwy z mechanizmem wyciągowym (zasuwa dwuelementowa o wysokości 0,6m każda umożliwiając piętrzenie do 1,2 m przy zastosowaniu mechanizmu przekładniowego) wraz z demontażem starych prowadnic
 27. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym (kamień polny śr. min. 25 cm)
 28. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - transport technologiczny lądowy
 29. Wykonanie, transport i montaż barierki ochronnej
 30. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
 31. Przywrócenie terenu sąsiadującego z budową oraz dróg dojazdowych do stanu pierwotnego
 32. Zakup, montaż łaty wodowskazowej na GW oraz bolca przy MaxPP
 33. Zakup, montaż tablicy informacyjnej
 34. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru (w tym sporządzenie dwóch kart nadzoru przyrodniczego)

Część 2 – Remont jazu na rzece Niesób w km 11+610 – NW Kępno

Zakres prac został podzielony na następujące elementy:

 1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
 2. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer ponad 2,0 m
 3. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
 4. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer. ponad 2,0 m
 5. Usuwanie namulisk z budowli, umocnień oraz koryta cieku z ziemi na długości 100 m koparką podsiębierną
 6. Rozplantowanie urobku po mechanicznym usuwaniu zamulisk na długości j.w.
 7. Rozbiórka luźnych, uszkodzonych elementów żelbetowych i betonowych budowli oraz likwidacja starego umocnienia skarp z załadunkiem na środki transportowe (umocnienie skarpy prawej oraz przyczółek)
 8. Wywiezienie gruzu i pozostałości z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km (dodatek za wywóz - krotność uwzględnić według rozeznania oferenta + zagospodarowanie we własnym zakresie)
 9. Wykonanie grodzy ziemnej (GW i DW) wraz z doszczelnieniem folią, wyposażona w rurociągi PCV (do odzysku) wraz z demontażem i wykorzystaniem ziemi do prac towarzyszących oraz wraz z bieżącym pompowaniem wody z terenu pomiędzy grodzami
 10. Pomiar szczegółowy na obiekcie, zakup, transport i montaż barierek (parametry dł 10,5 m, h 1,25 m)
 11. Pomiar szczegółowy na obiekcie, zakup, transport i montaż kładki metalowej z krat pomostowych (parametry dł 11 m, szer 0,5 m)
 12. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (4*3*2)+(7.5*2.5)+(11.5*4)=88.75
 13. Wykonanie przyczółka (brzeg prawy) wraz z wbudowaniem kątownika, szalowaniem i zbrojeniem
 14. Zabezpieczenie elementów betonowych przez impregnację
 15. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne metalowych prowadnic i kozłów
 16. Odtłuszczanie kontrukcji metalowych
 17. Malowanie farbami do gruntowania epoksydowymi elementów metalowych (3,5*0,1*2)+(4*0,5)
 18. Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi elementów metalowych
 19. Pomiar szczegółowy na obiekcie, zakup, transport i montaż drewnianych szandorów gr 50 mm (5,2+4)+4*1,3/2 = 8,58
 20. Zakup ziemi z dowozem na miejsce wbudowania (20*3,5*3)+(20*2*1,5)+(7,5*2,5*1,5)
 21. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (przygotowanie skarpy do naprawy, odspojenie luźnej ziemi, przerzut osuwiska w skarpę, przerzut zakupionej ziemi na skarpę, wyrównanie, plantowanie, uformowanie spadku) - z uwagi na ilość zadań współczynnik sprzętu
 22. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
 23. Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych pod wykonanie umocnień brzegowych
 24. Wykonanie posypki ze żwiru o grubości 10 cm pod płyty betonowe na skarpach
 25. Umocnienie skarp cieku włóknina syntetyczną
 26. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm (lub ażurowe 60x40x8 cm)
 27. Zakup, dowóz betonu i uzupełnienie otworów płytach ażurowych
 28. Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1,2m w gruncie kat. I-II (skarpa poniżej umocnienia)
 29. Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej w dnie i na skarpach cieku (wybój denny)
 30. Wykonanie materaca siatkowo kamiennegoo grubości 50 cm wypełnionych kamieniem hydrotechnicznym frakcji 90-180 mm Kotwienie wykonanych materacy za pomocą drewnianych kołków fi 10 cm dł 150 cm w rozstawie co 0,5 m
 31. Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III
 32. Obsypanie skarp ziemią urodzajną oraz obsianie trawą
 33. Nadzór przyrodniczy - zapewnienie stałego nadzoru(w tym sporządzenie dwóch kart nadzoru przyrodniczego)
 34. Zakup i montaż tablicy informacyjnej

 

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - polegających na budowie/ odbudowie/ rozbudowie/ przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie:
 • dla części 1, co najmniej 2 roboty, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł brutto,
 • dla części 2, co najmniej 2 roboty, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na dwie części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w ww. zakresie dla tej części, dla której wskazano większą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i 2 części zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 robót, w tym co najmniej jedną na kwotę niemniejszą niż 120 000,00 zł brutto.

 1. aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Warunki realizacji umowy

Termin wykonania umowy:

 1. Strony ustalają następujące terminy:
   • przekazania terenu prac:           w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy
   • rozpoczęcia prac:                        w ciągu 5 dni od dnia przekazania terenu prac
   • termin zakończenia prac:          140 dni od dnia rozpoczęcia prac
 2. Przez zakończenie prac stanowiących przedmiot Umowy należy rozumieć zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Koordynatora prac z ramienia Zamawiającego w dacie zgłoszenia gotowości.
 3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje odbiór całkowity prac. Całkowitemu odbiorowi podlegać będą prace wyszczególnione w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy Umowy. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji prac jest uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej opinii Nadzoru Przyrodniczego w postaci kart nadzoru przyrodniczego. Wykonawca nadzoru sporządzi dwie karty – tj. przed wejściem na teren prac (oględziny przeprowadzić w okresie od dnia przekazania terenu do dnia rozpoczęcia prac) oraz po wykonaniu prac.

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały opisane we Wzorze umowy - załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.05.2024 10:25:54
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 16.05.2024r. Zamawiajacy zamieścił Wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, jak również dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą.
 • 28.05.2024 12:48:23
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 28.05.2024r. Zamawiajacy zamieścił Informacje z otwarcia ofert
 • 12.06.2024 14:40:12
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 12.06.2024r. Zamawiajacy zamieścił Wyjaśnienia treści SWZ
 • 12.06.2024 14:49:48
 • Mariola Jeziorska

 • Zamawiajacy omyłkowo przesłał wcześniejszy komunikat dotyczący zamieszczenia Wyjaśnień treści SWZ
 • 18.06.2024 09:53:08
 • Mariola Jeziorska

 • Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

LEMA Spólka Jawna Mariusz Lehmann, Marek Maciołek

Grochowska 49
60-332 Poznań

PPUHT Kar-Bet

Długa 70
62-571 Lisiec Wielki

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry