Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Kole

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.12.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2024 14:00
 • Termin składania ofert
  03.06.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.06.2024 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na obiektach hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Kole. Zamierzenie budowlane ma za celu zapewnienie należytego stanu technicznego i użytkowego obiektów.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

 • Część 1 – Remont zastawki w km 13-020 tzw. Kanału Bylice
 • Część 2 – Remont budowli piętrzącej rz. Moskawa w km 43+370
 • Część 3 – Remont zapory bocznej zbiornika wodnego Słupca
 • Część 4 – Remont jazu na zbiorniku rzeki Wrześnica w km 31+650

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),
 • Przedmiar robót,
 • Mapki poglądowe,
 • Projekt robót budowlanych dla części 3 i 4.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) lub robót budowlanych (roboty rozpoczęte i odebrane),  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie:
 • dla części 1, co najmniej 2 usługi/roboty, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto,
 • dla części 2, co najmniej 2 usługi/roboty, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto,
 • dla części 3, co najmniej 2 usługi/roboty, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto,
 • dla części 4, co najmniej 2 usługi/roboty, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w ww. zakresie dla tej części, dla której wskazano większą wartość, np. Wykonawca składający ofertę na realizację części 2 i 4 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 usług/robót, w tym co najmniej jedną na kwotę niemniejszą niż 400 000,00 zł brutto.

 1. aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej lub melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, to dowolna ilość części lub wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca może wykonać maksymalnie dwie części zamówienia. W związku z tym, w przypadku gdy oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza w większej liczbie części niż dwie, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia na te dwie części, dla których cena brutto w Formularzu Ofertowym była najwyższa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia na większą ilość części w przypadku gdy oferta Wykonawcy okaże się jedyną ofertą dla danej części lub oferta Wykonawcy jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry