Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont budowli piętrzących na terenie NW Oborniki

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.17.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.05.2024 12:00
 • Termin składania ofert
  05.06.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.06.2024 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

„Remont budowli piętrzących na terenie NW Oborniki”

 

 1. Lokalizacja:

 

NW Oborniki:

     

 • remont 2 jazów na rzece Flincie cz. 1 i 2 :

- jaz nr 314 (62) w km 15+510, obręb Ryczywół, gm. Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie;

- jaz nr 316 (64) w km 19+960,  obręb Igrzyna ,  gm. Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie;

 

 1. Terminy wykonania:

NW Oborniki jaz 314 i jaz 316 – do 120 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Cel i zakres prac:

Zadanie polega na wykonaniu remontów budowli hydrotechnicznych na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

 

 1. Opis wykonania prac:

Prace na obiektach polegać będą na:

 

NW Oborniki :

remont  jazu  314 w km 15+510

 •  Ręczne wykoszenie porostów,
 • Wykonanie przetamowań - Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m, stopy skarp umocnione darniną na płask,
 • Wykonanie rurociągu tymczasowego i jego rozebranie z rur polipropylenowych(PE, PEHD) o średnicy 800 mm, 
 • Uszczelnienie grodzy folią PCV,
 • Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające – odwadnianie wykopu,
 • Skucie nierówności betonu – wyrównanie powierzchni betonowych,
 • Mechaniczne karczowanie pni – odkopanie pni wraz z załadowaniem na przyczepę,
 • Transport kopaniny – wywóz załadowanych pni,
 • Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych o grubości ponad 20 cm – rozbiórka częściowa elementów nawodnych i podwodnych oraz umocnień na skarpach,
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki cięgnikiem kołowym z przyczepą, załadunek wywóz wraz z utylizacją,
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą ręczne załadowanie i wyładowanie,
 • Czyszczenie strumieniowo-ciśnieniowe konstrukcji stalowych,
 • Odtłuszczanie konstrukcji stalowych,
 • Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzenwnymi do gruntowania konstrukcji stalowych,
 • Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych – kolor niebieski,
 • Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych,
 • Sklejanie rys żywicą i ubytków betonowych,
 • Dozbrajanie elementów betonowych prętami stalowymi i siatką,
 • Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian – wykonanie szalunków drewnianych w miejscach uzupełnień betonów,
 • Uzupełnianie konstrukcji betonowych betonem B-15 i wyższym,
 • Wypełnianie ubytków na powierzchniach konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową,
 • Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonów preparatem,
 • Wykopy ręczne rowów i kanałów – pogłębianie i oczyszczanie dna w obrębie budowli,
 • Wykonanie opasek podwodnych z kiszek faszynowych – obustronne  opaski,
 • Darninowanie krawędzi skarp pasami darniny bez humusu,
 • Demontaż poprzez wycinkę uszkodzonych elementów stalowych jazu kozłowego wraz z transportem,
 • Zakup elementów stalowych konstrukcyjnych do wykonania nowej konstrukcji jazu szandorowego wraz z transportem na plac budowy,
 • Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczym,
 • Wywiezienie ziemi samochodami  skrzyniowymi,
 • Zasypywanie wykopów ze skarpami ,
 • Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi – zagęszczenie urobku,
 • Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny,
 • Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem z kamienia ciężkiego lub średniego, 
 • Wykonanie uszczelnienia pionowego i poziomego zamknięć szandorowych,
 • Wykonanie i zamontowanie kładki roboczej,
 • Wykonanie balustrady tarasowe z pochwytem stalowym obustronnym,
 • Furtka stalowa z kształtowników w ogrodzeniu wewnętrznym – 2 furtki wraz z zamknięciem,
 • Znaki wodne – montaż bolca określającego poziom max. piętrzenia,
 • Zakup , montaż łat wodowskazowych,
 • Obsiew skarp i terenu w obrębie budowli.
 • zapewnienie nadzoru przyrodniczego wraz ze sporządzeniem sprawozdania.

 

remont jazu  316 w km19+960 

 • Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
 • Wykonanie przetamowań - Grodze ziemne umocnione darniną,
 •  Wykonanie rurociągu tymczasowego i jego rozebranie z rur polipropylenowych(PE, PEHD) o średnicy 800 mm, 
 • Uszczelnienie grodzy folią PCV,
 • Wykopy ręczne rowów i kanałów – rozbiórka wykonanego przetamowania,
 • Skucie nierówności betonu – wyrównanie powierzchni betonowych,
 • Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych  nie nadający h się do odtworzenia,
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki cięgnikiem kołowym z przyczepą,
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą,
 • Czyszczenie strumieniowo-ciśnieniowe konstrukcji stalowych,
 • Odtłuszczanie konstrukcji stalowych,
 • Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzenwnymi,
 • Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych,
 • Sklejanie rys żywicą i ubytków betonowych,
 • Przygotowywanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej,
 • Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian,
 • Uzupełnianie konstrukcji betonowych betonem,
 • Wypełnianie ubytków na powierzchniach konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową,
 • Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonów elewacyjnych preparatem,
 • Wykopy ręczne rowów i kanałów,
 • Wykonanie opasek podwodnych z kiszek faszynowych – obustronne  opaski,
 • Darninowanie krawędzi skarp pasami darniny bez humusu,
 • Demontaż poprzez wycinkę uszkodzonych elementów stalowych jazu kozłowego,
 • Zakup elementów stalowych konstrukcyjnych do wykonania nowej konstrukcji jazu szandorowego wraz z transportem,
 • Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi,
 • Wywiezienie ziemi samochodami  skrzyniowymi,
 • zasypywanie wykopów ze skarpami,
 • Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi,
 • Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny,
 • Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem z kamienia ciężkiego lub średniego,
 •  Wykonanie uszczelnienia zamknięć szandorowych,
 •  Wykonanie i założenie szandorów – zaimpregnowanie drewnianych szandorów,
 • Wykonanie okuć dla szandorów,
 • Wykonanie balustrady tarasowe z pochwytem stalowym obustronnym,
 • Furtka stalowa z kształtowników w ogrodzeniu wewnętrznym – 2 furtki wraz z zamknięciem,
 • Znaki wodne – tablice informacyjne – budowla hydrotechniczna -wstęp wzbroniony,
 •  Znaki wodne – montaż bolca określającego poziom max. piętrzenia,
 •  Zakup , montaż łat wodowskazowych,
 • Obsiew skarp i terenu w obrębie budowli,
 •  zapewnienie nadzoru przyrodniczego wraz ze sporządzeniem sprawozdania.

 

Wymagania dotyczące nadzoru przyrodniczego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk” Link: (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych)

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji prowadzić nadzór przyrodniczy. Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany przez osobę /osoby/ posiadającą niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. osobę /osoby/ z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych. Osoba /osoby/ pełniąca nadzór przyrodniczy zobowiązana jest wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla nadzoru przyrodniczego oraz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru sumiennie i fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. 2336) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) oraz zgodnie pozyskanymi przez Zamawiającego zgodami. Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez cały okres realizacji prac. Wykonawca nadzoru przyrodniczego prowadził będzie oględziny terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach terenu prac. Oględziny muszą zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem wykonywania prac. Każdorazowe rozpoczęcie prac lub kontynuacja prac wstrzymanych musi być potwierdzona brakiem przeciwskazań do ich wykonania w formie wpisu w karcie nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego, a miejsca ich występowania w sposób widoczny i trwały oznaczy w terenie. Wykonawca nadzoru zaproponuje w razie potrzeby działania ochronne zapobiegające potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadził będzie kontrolę ich realizacji lub jeżeli zajdzie taka konieczność zaleci wstrzymanie prac do momentu uzgodnienia dalszego postępowania. Wykonawca nadzoru będzie prowadził sprawozdania w formie kart nadzoru przyrodniczego, zawierające opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną ewentualnych stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

Wykonawca nadzoru sporządzi minimum dwie karty w formie kart nadzoru przyrodniczego tj.:

 • przed wejściem na teren prac – oględziny przeprowadzić w okresie od dnia przekazania terenu do dnia rozpoczęcia prac na gruncie,
 • po wykonaniu prac.

Wykonawca sporządzi sprawozdanie w formie kart nadzoru przyrodniczego zawierające wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań.

Do obowiązków nadzoru przyrodniczego należy m.in.:

 • przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystąpieniem do prac, w tym pod kątem chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 • prowadzenie monitoringu w trakcie prowadzenia prac, w tym pod kątem przestrzegania zapisów wydanych decyzji/uzgodnień z zakresu ochrony przyrody,
 •  uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze,
 •  prowadzenie nadzoru nad przenoszeniem ewentualnych gatunków chronionych.

 

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami BHP. Powstałe odpady budowlane w trakcie realizacji prac należy przekazać uprawnionym podmiotom gospodarczym.
 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, biorące bezpośredni udział w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy pracowników realizujących czynności wskazane w przedmiarze robót, które są przewidziane do realizacji przez robotników.

 

UWAGA!

Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (technologia robót zgodna z Dokumentacją), mapy poglądowe, znajdują się w osobnych plikach.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub naprawie budowli hydrotechnicznych (o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia) o wartości brutto: nie mniejszej niż 90 000,00 zł.

 

 1. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Określone w załączniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Wadium nie jest wymagane. 

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry