Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Zawiercie, NW Kłobuck, NW Radomsko, NW Bełchatów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567795
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.15.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.06.2024 10:00
 • Termin składania ofert
  05.07.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.07.2024 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) cieków naturalnych  i urządzeń wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej. Cieki i urządzenia wodne objęte utrzymaniem w 2024 roku położone są w województwie łódzkim i śląskim i są pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Zamówienie zostało podzielone na 10 części:

Część nr 1 – NW Częstochowa

- rz. Warta w km 737+100 ÷ 734+500

Część nr 2 – NW Częstochowa

- rz. Wiercica w km 11+000 ÷ 13+900

Część nr 3 – NW Częstochowa

- rz. Biała w km 1+830 ÷ 5+000

Część nr 4 - NW Zawiercie

- rz. Stuła w km 0+000 ÷ 2+800

Część nr 5 - NW Zawiercie

- rz. Budzisko w km 0+000 ÷ 0+980, 1+280 ÷ 2+520

Część nr 6 – NW Kłobuck

- rz. Kochanowicki w km  0+000 - 2+520, 4+300 - 6+500, 12+650- 14+700 

Część nr 7 – NW Kłobuck

- rz. Pankówka w km 0+000 ÷ 11+070

Część nr 8 – NW Kłobuck

- rz. Sowczycki w km 0+000 ÷ 3+000, 4+000 ÷ 5+500, 6+000 ÷12+000 

Część nr 9 – NW Radomsko

- rz. Mękwa + Orzechówka – Mękwa w km 0+000 ÷ 5+000, Orzechówka w km 0+000 ÷ 1+800

Część nr 10 – NW Bełchatów

- rz. Pilsia w km  0+000 ÷ 33+700

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danej części zamówienia
 • Mapy lokalizacyjne (dla danej części zamówienia)
 • Przedmiary prac (zamawiający nie dysponuje inną wersją przedmiaru niż w formacie .pdf)

Zamawiający nie wymaga, a jedynie zaleca przed sporządzeniem oferty zapoznanie                        się z terenem inwestycji - Zamawiający zastrzega jednocześnie, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie egzekwuje art.  226 ust. 1 pkt 18) ustawy PZP w przedmiotowym postępowaniu. Niniejsze postanowienia nie stoją w sprzeczności z zapisami wzoru umowy.

Dokumentację tworzą również następujące dokumenty:

-Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych )

-Dobre praktyki utrzymania rzek

-Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z następującymi publikacjami                                    (w załączeniu) oraz do wykonywania prac zgodnie z ich założeniami:

a. Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych                 wraz  z ustaleniem zasad ich wdrażania (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych )

b. Dobre praktyki utrzymania rzek

c. Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

Jednocześnie po zakończeniu prac Wykonawca wskaże w dokumentacji powykonawczej zakres/odcinki prac, które przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wraz z uzasadnieniem, a także przedstawi dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed oraz po wykonaniu prac”.

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.

Szczegóły w SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/prac , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług/prac w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

usług/prac utrzymaniowych i/lub konserwacyjnych i/lub udrożnieniowych na rzekach i/lub ciekach wodnych i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych w zakresie utrzymania i/lub konserwacji i/lub udrożniania dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 2,0 km

części nr 2 – o łącznej długości min. 2,0 km

części nr 3 - o łącznej długości min. 3,0 km

części nr 4 – o łącznej długości min. 2,5 km

części nr 5 – o łącznej długości min. 2,0 km

części nr 6 – o łącznej długości min. 8,0 km

części nr 7 – o łącznej długości min. 5 km

części nr 8 – o łącznej długości min. 6,0 km

części nr 9 – o łącznej długości min. 2,0 km

części nr 10 – o łącznej długości min. 15,0 km

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji i/lub utrzymania i/lub udrożnienia na rzekach i/lub ciekach wodnych  i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych i/lub udrożnieniowych na rzekach i/lub ciekach i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 8 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych i/lub udrożnieniowych na rzekach i/lub ciekach wodnych i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych o długości (łącznej) min.  6,0 km.

 

Szczegóły w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z SWZ.

Szczegóły w SWZ.

Branże CPV

 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry