Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty naprawcze - jaz rz. Konopka w km 3+372 w m. Częstochowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.19.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.05.2024 14:40
 • Termin składania ofert
  06.06.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2024 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Jazu rzeki Konopka w km 3+372 w miejscowości Częstochowa, wynikające z nałożonej decyzji przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Planowane roboty mają za zadanie przywrócenie obiektowi właściwych parametrów technicznych i użytkowych w celu zachowania jego funkcji.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia
z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),
 • Przedmiar robót,
 • Mapki poglądowe,
 • Wzór umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem (tj. roboty rozpoczęte i odebrane) w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych, w tym co najmniej jedna na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - polegających na budowie / odbudowie/ rozbudowie/ przebudowie / remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej bez ograniczeń nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e w zakresie określonym przez art. 15a ust. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MER-ROL WOJCIECH WERŁOS KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

wieś Zarzęcin 10
26-341 Zarzęcin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry