Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno - udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni Sieradz - NW Łask, NW Pabianice, NW Pajęczno, NW Poddębice, NW Sieradz, NW Wieluń, NW Zduńska Wola, NW Łódź.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567799
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.16.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.06.2024 11:00
 • Termin składania ofert
  04.07.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.07.2024 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) cieków naturalnych  i urządzeń wodnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej. Cieki i urządzenia wodne objęte utrzymaniem w 2024 roku położone są w województwie łódzkim i są pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część nr 1 – NW Łask 

- rz. Pałusznica w km 0+000 ÷ 13+630

Część nr 2 – NW Pabianice

- rz. Dobrzynka w km 2+250 ÷ 6+100, 9+800 ÷ 12+150

Część nr 3 – NW Pabianice

- Rz. Pabianka w km 0+000 ÷ 5+200

Część nr 4 - NW Pajęczno

- rz. Wierzejka w km 0+000 ÷ 10+343

Część nr 5 - NW Pajęczno

- rz. Nieciecz w km 28+480 – 40+740, 40+900 – 41+890, 42+100 – 43+300

Część nr 6 – NW Poddębice

- rz. Bełdówka I w km  0+000 ÷ 5+750

 Część nr 7 – NW Poddębice

- rz. Bełdówka II w km 5+750 ÷ 28+560

Część nr 8 – NW Sieradz

- rz. Niniwka w km 2+900 ÷ 18+600, Stare koryto w km 0+000 ÷ 5+950

Część nr 9 – NW Wieluń

- Kanał Krzyworzycki w km 0 +000 ÷ 8+350, 9+499 ÷ 12+875 + Kanał Wieluński w km 0+000 – 2+342, 2+512 – 2+673, 2+892 – 3+213, 3+563 – 3+630

Część nr 10 – NW Zduńska Wola

- rz. Pichna Szadkowicka w km  0+000 ÷ 19+103

Część nr 11 – NW Łódź

- rz. Łódka w km  0+000 ÷ 4+658

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/prac , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług/prac w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

usług/prac utrzymaniowych i/lub konserwacyjnych i/lub udrożnieniowych na rzekach i/lub ciekach wodnych i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych  w zakresie utrzymania i/lub konserwacji i/lub udrożniania dla:

części nr 1 – o  łącznej długości min. 10,0 km

części nr 2 – o  łącznej długości min. 5,0 km

części nr 3 o  łącznej długości min. 3,0 km

części nr 4 o  łącznej długości min. 8,0 km

części nr 5 – o  łącznej długości min. 10,0 km

części nr 6 – o  łącznej długości min. 3,0 km

części nr 7 – o  łącznej długości min. 15 km

części nr 8 – o  łącznej długości min. 18,0 km

części nr 9 – o  łącznej długości min. 13,0 km

części nr 10 – o  łącznej długości min. 15,0 km

części nr 11 – o  łącznej długości min. 3,0 km

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji i/lub utrzymania i/lub udrożnienia na rzekach i/lub ciekach wodnych  i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych i/lub udrożnieniowych na rzekach i/lub ciekach i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 10 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych i/lub udrożnieniowych na rzekach i/lub ciekach wodnych i/lub kanałach i/lub rowach melioracji wodnych o długości (łącznej) min.  15,0 km

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę – z wyjątkiem odrębnych uregulowań określonych treścią niniejszej SWZ                          i ustawą Prawo zamówień publicznych. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 • Termin wykonania zamówienia wynosi:

 • Część nr 1 – do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 2– do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 3–  do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 4 – do 90  dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024r.

 • Część nr 5 – do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 6 – do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 7do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 8do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 9do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 10 - do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 • Część nr 11 - do 90 dni, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2024 r.

 

Zamawiający  przewiduje w trakcie realizacji zamówienia odbiory częściowe. Rozliczenie nastąpi natomiast fakturą końcową po zakończeniu prac.

Branże CPV

 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.06.2024 10:07:06
 • Mariusz Jankowski

 • Zamiana w nazwach części: 1,5,8,9
 • 06.06.2024 10:21:16
 • Mariusz Jankowski

 • W związku ze zamianami w SWZ oraz z art. 137 ust. 4 pzp Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz dokumenty o zmianie SWZ

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry