Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.43 655 41 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.18.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.06.2024 10:00
 • Termin składania ofert
  15.07.2024 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.07.2024 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przejazd wałowy projektuje się odbudować, a nawierzchnię umocnić na całej długości płytami ażurowymi o wymiarach 100 x 75 x 12,5 na podsypce z pospółki. 
Inwestycja realizowana będzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 20210 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Warty, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom. Przedmiotowy wał lewostronny rz. Warty po zrealizowaniu przedsięwzięcia zaliczać się będzie do III klasy ważności budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579). Obszar chroniony lewym wałem rz. Warty wynosi F = 9,12 km2. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada  środki finansowe  lub  zdolność  kredytową  w  wysokości  nie  mniejszej niż  6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

 1. wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

- co najmniej 1 robota budowlana polegającą na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie wałów przeciwpowodziowych na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł brutto, gdzie roboty budowlane obejmowały wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na długości minimum 0,5 km lub o powierzchni 2 000 m2.

 1. wykazał, że będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót:

- osobę (co najmniej jedną)  uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych,

- posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami.

Warunki realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje maksymalnie cztery fakturowania wraz z fakturowaniem końcowym związanym z odbiorem końcowym robót.

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały opisane we Wzorze umowy - załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

1.  Zamawiający może udzielić zamówień, o których mowa w pkt powyżej, polegających na powtórzeniu podobnych robót w odniesieniu do modernizacji wału lewostronnego rzeki Warty w km 1+140 – 3+650 do kwoty 6 000 000,00 zł brutto.

2.  Zakres robót obejmie:

 • zdjęcie warstwy humusu w pasie objętym zakresem inwestycji wraz ze złożeniem w wyznaczonym miejscu,
 • przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,
 • zagęszczenia korony wału,
 • wbicie ścianki szczelnej  (dopuszcza się zastosowanie ścianki szczelnej winylowej).
 • wykonanie oczepu żelbetowego ścianki szczelnej z betonu C30/37,
 • pokrycie skarp odpowietrznych i odwodnych powierzchnią betonową,
 • ułożenie maty bentonitowej bentonitowej i siatki stalowo-ocynkowanej zabezpieczającej przed uszkodzeniem przez zwierzęta,
 • mechaniczne profilowanie skarp,
 • odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału.
 • odbudowę przejazdów wałowych występujących na zleconym odcinku,
 • odbudowę przepustów wałowych występujących na zleconym odcinku,
 • naprawę lokalnych dróg wykorzystywanych w trakcie budowy,
 • nadzór przyrodniczy i ornitologiczny,

wypłacić odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez Wykonawcę wynikłe przy realizacji robót na terenie budowy.

 

Branże CPV

 • 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.06.2024 13:12:47
 • Mariola Jeziorska

 • Poprawiono omyłkę pisarską
 • 12.06.2024 14:42:10
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 12.06.2024r. Zamawiajacy zamieścił Odpowiedzi na pytania do SWZ - Wyjaśnienia treści SWZ
 • 18.06.2024 09:41:45
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 18.06.2024r. Zamawiajacy zamieścił Odpowiedzi na pytania do SWZ - Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ treści.
 • 20.06.2024 12:38:20
 • Dariusz Kaczmarek

 • W dn. 20.06.2024r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź na pytanie do SWZ - Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ treści. UWAGA! Nowy załącznik: Załącznik nr 3 - Przedmiar robót PO KOREKCIE
 • 27.06.2024 14:45:37
 • Dariusz Kaczmarek

 • W dn. 27.06.2024r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź na pytanie do SWZ - Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ treści 4. UWAGA! Nowy załącznik: Załącznik nr 3 - Przedmiar robót PO KOREKCIE 2. UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
 • 27.06.2024 14:46:33
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!
 • 05.07.2024 09:52:49
 • Dariusz Kaczmarek

 • W dn. 05.07.2024r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź na pytanie do SWZ - Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ treści 5. UWAGA! Nowy załącznik: Załącznik nr 3 - Przedmiar robót PO KOREKCIE 3. UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
 • 05.07.2024 09:53:29
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!
 • 15.07.2024 13:27:02
 • Mariola Jeziorska

 • W dn. 15.07.2024r. Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry