Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych I w 2024 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  P.ROZ.2710.21.2024
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.06.2024 11:00
 • Termin składania ofert
  11.07.2024 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.07.2024 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymaniu) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zamówienie zostało podzielone na 10 części:

 

Część 1. NW Wągrowiec 

- Kanał Dymnica dopływ z Budzynia

- Dymnica Ciemnica 

 

Część 2. NW Śrem I

- Kanał Tesiny – Orkowo

 

Część 3. Śrem II

- Kanał Szymanowo – Grzybno

- Kanał Kadzewski

 

Część 4. Nw Oborniki

- Struga Sokołowska dopływ z Sokołowa Budzyńskiego

 

Część 5.  NW Szamotuły

- Kanał Lubosiński

- Kanał Lusowski

 

Część 6. NW Gniezno

- Struga Gnieźnieńska – Wełna do Lutomni

- rzeka Wełna – Wełna do Lutomni

 

Część 7. NW Poznań

- rz. Warta – Warta od Kopli do Wełny

- rz. Męcina – Kopel do Głuszynki

- Struga Średzka – Kopel do Głuszynki

 

Część 8. NW Kościan I

- rz. Samica Stęszewska

 

Część 9. NW Kościan II

- Kanał Olszynka

 

Część 10. NW Kościan III

- Kanał Piotrowo-Iłówiec

 

  1. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:
 • Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
 • Mapy lokalizacyjne
 • Przedmiary prac (zamawiający nie dysponuje inną wersją przedmiaru niż w formacie .pdf)
 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych

 

Dokumentację tworzą również następujące dokumenty:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych )

-Dobre praktyki utrzymania rzek

-Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z następującymi publikacjami                                    (w załączeniu) oraz do wykonywania prac zgodnie z ich założeniami:

a. Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych                 wraz  z ustaleniem zasad ich wdrażania (https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych )

b. Dobre praktyki utrzymania rzek

c. Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

Jednocześnie po zakończeniu prac Wykonawca wskaże w dokumentacji powykonawczej zakres/odcinki prac, które przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi                                                          wraz z uzasadnieniem, a także przedstawi dokumentację fotograficzną przedstawiającą                        stan przed oraz po wykonaniu prac”.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

 

części nr 1 – o łącznej długości min. 10 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 15 km w jednym roku,

części nr 3 – o łącznej długości min. 15 km w jednym roku,

części nr 4 – o łącznej długości min. 10 w jednym roku,

części nr 5 – o łącznej długości min. 10 km w jednym roku.

części nr 6 – o łącznej długości min. 10 km w jednym roku.

części nr 7 – o łącznej długości min. 10 km w jednym roku.

części nr 8 – o łącznej długości min. 10 km w jednym roku.

części nr 9 – o łącznej długości min. 20 km w jednym roku.

części nr 10 – o łącznej długości min. 10 km w jednym roku.

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych           o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek.

 

b)    Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Informacje dodatkowe

  1. Termin wykonania zamówienia wynosi:

Część 1. NW Wągrowiec 

- Kanał Dymnica dopływ z Budzynia - 15.08-15.10.2024 r.

- Dymnica Ciemnica - 15.08-15.10.2024 r.

 

Część 2. NW Śrem I

- Kanał Tesiny – Orkowo - 15.08-30.10.2024 r.

 

Część 3. NW Śrem II

- Kanał Szymanowo – Grzybno – 15.08-30.10.2024 r.

- Kanał Kadzewski – 15.08-30.10.2024 r.

 

Część 4. NW Oborniki

- Struga Sokołowska dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - 15.08-30.10.2024 r.

 

Część 5.  NW Szamotuły

- Kanał Lubosiński – 5 tyg. od 16 sierpnia 2024 r.

- Kanał Lusowski -  5 tyg. od 16 sierpnia 2024 r.

 

Część 6. NW Gniezno

- Struga Gnieźnieńska - 23.09 – 30.10.2024 r.

- rzeka Wełna – Wełna do Lutomni – 15.08 – 16.09.2024 r.

 

Część 7. NW Poznań

- rz. Warta – Warta od Kopli do Wełny - 15.08-30.08.2024 r. i  1.10.2024-14.10.2024 r.

- rz. Męcina – Kopel do Głuszynki - 15.08-15.10.2024 r.

- Struga Średzka – Kopel do Głuszynki - 15.08-15.10.2024 r.

 

Część 8. NW Kościan I

- Samica Stęszewska – 15.08-30.10.2024 r.

 

Część 9. NW Kościan II

- Kanał Olszynka – 15.08-30.10.2024 r.

 

Część 10. NW Kościan III

- Kanał Piotrowo-Iłówiec – 15.08-30.10.2024 r.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.06.2024 12:27:18
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!
 • 20.06.2024 12:28:38
 • Dariusz Kaczmarek

 • Uwaga! Zmiana Treści SWZ i załączników do SWZ!

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry