Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48 91 441 12 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2810.24.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.06.2020 18:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2020 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2020 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ na które składa się:

 • opis przedmiotu zamówienia
 • formularz asortymentowo-cenowy  – załącznik nr 4a do SIWZ

3. Ilość asortymentu przedmiotu umowy ma charakter szacunkowy i może podlegać  zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania wartości umowy w pełnym zakresie. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony Zamawiającemu towar.

5. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań

6. Części/materiały nowe, oryginalne – części spełniające normy, zalecenia producenta danego pojazdu i posiadające wymagane atesty, które po zamontowaniu zapewnią sprawność techniczną i eksploatacyjną pojazdu oraz nie spowodują utraty gwarancji producenta

7. Części/materiały równoważne tzw. zamienniki – części o porównywalnej jakości do części oryginalnych, zalecane przez producenta samochodu jako równoważniki części oryginalnych, spełniające normy, zalecenia producenta oraz posiadające wymagane atesty, które po zamontowaniu zapewnią sprawność techniczną i eksploatacyjną samochodu i nie spowodują obniżenia parametrów użytkowych pojazdu

8. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych części i akcesoriów spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych części i akcesoriów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty

9. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca w Załączniku nr 4a do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) wg załączników do specyfikacji jest zobowiązany podać szczegółowy opis przedmiotu równoważnego tj. podać nazwę oraz szczegółowo opisać parametry techniczne.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

WArunki realizacji umowy zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ.

Informacje dodatkowe

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 

4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem

5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.5 SIWZ, oraz oświadczeń lub dokumentów składanych po upływie terminu składania ofert), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
 • 34640000-5 - Elementy samochodowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry