Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.96.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.10.2020 11:00
 • Termin składania ofert
  05.11.2020 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.11.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujących pracę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Zarządach  Zlewni zlokalizowanych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie .

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie środków higieny osobistej o łącznej wartości tych zamówień w wysokości minimum 20 000,00 zł brutto.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony wyżej powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8 i 9 do oferty.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z OWU- Załącznik nr 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy. Ofertę należy złożyć w oryginale. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na Platformie pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800 PLN na okres związania ofertą.

3. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni.

Branże CPV

 • 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zostało unieważnione.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry