Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

„Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.101.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.10.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  15.01.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.01.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Rząd Polski wdraża Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Głównym celem projektu jest: 1. ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry; 2. ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej; 3. ochrona przed powodzią Górnej Wisły; 4. modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 2. Roboty należy prowadzić zgodnie z następującymi decyzjami administracyjnymi: a. decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego, z 28.8.2019, N-VIII.7820.3.4.2019; b. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, WOOŚ. 4233.4.2015.MG.65, wydaną przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie 18.8.2017 oraz pismem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie z 12.10.2017, znak: WOOŚ.4233.4.2015.MG.74, potwierdzającym ostateczność decyzji; c. pozwoleniem wodnoprawnym OWŚ-VII.7322.50.2017 wydanym 28.12.2017 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz potwierdzeniem ostateczności decyzji wydanym 31.08.2018 roku; d. decyzją regionalnego dyrektora ochrony środowiska z 23.3.2018, znak WOOŚ.420.22.3.2018.MG.2; e. postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z 11.12.2019, znak: N-VIII.7820.3.4.2019; f. decyzją Wojewody Podkarpackiego z 7.4.2020, znak: N-VIII.7820.3.1.2020; g. postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z 26.5.2020, znak:N-VIII.7820.3.4.2019; h. przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Trześń – Stalowa Wola znajduje się na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Oferta Wykonawcy winna uwzględniać wynagrodzenie za zrealizowanie zakresu przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV relacji Trześń – Stalowa Wola. Przedmiar robót zawiera pozycje podlegające wycenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w częściach IV – VII SIWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pkt 9 SIWZ Instrukcja dla Wykonawców - Opis warunków udziału w postępowaniu. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 9 SIWZ Instrukcja dla Wykonawców - Opis warunków udziału w postępowaniu. 

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.11.2020 13:21:04
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
 • 02.11.2020 13:23:52
 • Łukasz Gacek

 • PGW WP - RZGW w Rzeszowie informuje o znianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu.
 • 13.11.2020 11:25:01
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu - tura 2.
 • 13.11.2020 11:26:04
 • Łukasz Gacek

 • PGW WP - RZGW w Rzeszowie informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu.
 • 27.11.2020 13:42:46
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu - tura 3.
 • 27.11.2020 13:43:28
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.
 • 15.12.2020 14:06:43
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu - tura 4.
 • 15.12.2020 14:08:02
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.
 • 30.12.2020 16:55:27
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu - tura 5.
 • 30.12.2020 16:57:30
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.7
 • 18.01.2021 11:42:34
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Na platformie zakupowej zamieszczona została informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.
 • 10.03.2021 14:48:55
 • Łukasz Gacek

 • Przesunięcie terminu na dokonanie wyboru nakorzystniejszej oferty
 • 19.04.2021 21:06:30
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w dniu dzisiejszym na platformie zakupowej opublikowane zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry